II Ca 1314/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3185278

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2021 r. II Ca 1314/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Dasiewicz - Kowalczyk (spr.).

Sędziowie SO: Małgorzata Brulińska, Piotr Korybut-Kotulewski.

Sentencja

Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa M. Z. przeciwko Skarbowi Państwa - Aresztowi Śledczemu we W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu

z dnia 12 lutego 2020 r. sygn. akt IX C 555/16

I. oddala apelację;

II. zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej 120 zł kosztów postępowania apelacyjnego;

III. oddala wniosek pełnomocnika powoda o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

1. odpis wyroku doręczyć pełn. stron,

2. odnotować-orzeczenie niekasacyjne, zażaleniowe co do pkt II,

3. kal. 7 dni na wniosek o uzasadnienie wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.