II Ca 1222/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2572332

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2018 r. II Ca 1222/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Zbigniew Ciechanowicz.

Sędziowie SO: Violetta Osińska, Katarzyna Longa (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2018 r. w S. sprawy z powództwa M. B. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 11 lipca 2017 r., sygn. akt I C 1368/16

1.

oddala apelację;

2.

zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.