Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679498

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 marca 2019 r.
II C 975/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Paweł Filipiak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko P. G. o zapłatę 1. zasądza od P. G. na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. kwoty:

a) 272.078,93 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt osiem 6934/100) złotych wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP, nie wyższymi od odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 5 września 2017 r. do dnia zapłaty,

b) 67.193,16 (sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy 16/100) złotych;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od P. G. na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 24.747 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

4. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz r.pr. D. Ś. kwotę 8.856 (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych brutto tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej pozwanemu z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.