Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544170

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 26 czerwca 2018 r.
II C 834/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Paweł Filipiak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa S. F. przeciwko Z. G. o zapłatę 1. zasądza od Z. G. na rzecz S. F. kwotę 82.873 (osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) złote z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

a)

67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) złotych od dnia 14 lutego 2009 r. do dnia zapłaty;

b)

15.873 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) złote od dnia 23 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty;

2.

umarza postępowanie co do kwoty 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych;

3.

oddala powództwo w pozostałej części;

4.

zasądza od Z. G. na rzecz S. F. kwotę 3.169 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

5.

zasądza od Z. G. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 12.536,94 (dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć 94/100) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

6.

ściąga od S. F. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi z zasądzonego w punkcie 1 roszczenia kwotę 10.340,68 (dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści 68/100) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.