Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2750849

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 14 listopada 2019 r.
II C 757/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Paweł Filipiak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2019 r. w Ł. sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę 1. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz D. W. kwotę 24.200 (dwadzieścia cztery tysiące dwieście) złotych tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. nie obciąża D. W. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu i nieuiszczonych kosztów sądowych;

4. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 1.210 (jeden tysiąc dwieście dziesięć) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.