Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724826

Wyrok
Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2017 r.
II C 525/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SR Bożena Kukuć.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział II Cywilny po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz powódki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę w wysokości 1.000,00 Euro (słownie: tysiąc euro) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych za okres od dnia 19 sierpnia 2016 r. do dnia zapłaty;

2. zasądza od pozwanej (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz powódki (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę w wysokości 1.388,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.