Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724806

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
II C 445/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia S.O. Dorota Liczberska - Dębska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko R. S. i U. S. o zapłatę kwoty 141.974,63 zł

1. zasądza od R. S. na rzecz (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 141.974,63 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 7.192 zł (siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

2. oddala powództwo w stosunku do U. S.;

3. nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Z: odpisy wyroku zaocznego doręczyć pełnomocnikowi strony powodowej oraz pozwanym, przy czym pozwanym z pouczeniami o środkach zaskarżenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.