II C 2708/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2575032

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. II C 2708/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Bukowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu Śledczego W.-S. o zapłatę

I.

powództwo oddala;

II.

zasądza od powoda R. P. kwotę 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

III.

nieuiszczone koszty sądowe przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.