Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2606498

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
II C 2267/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Arkadiusz Szczepanik.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2016 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko T. E.Spółce Akcyjnej z siedzibą we W. o zapłatę 1) zasądza od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. na rzecz S. W. kwotę 33.039,66 zł (trzydzieści trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych 66/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty;

2)

oddala powództwo w pozostałej części;

3)

zasądza od T. E. Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. na rzecz S. W. kwotę 4.072 zł (cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.