Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724823

Wyrok
Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
II C 179/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Karol Wieczorski.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w II Wydziale Cywilnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2017 r. w W. dwóch spraw z powództw: (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. obie przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę 400 euro

- dotyczy wierzytelności S. Ł.:

I. oddala powództwo;

II. zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

- dotyczy wierzytelności M. Ł.:

III. oddala powództwo;

IV. zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.