Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2545303

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
II C 165/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Mączkowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Warszawie - II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia (...) z siedzibą w K. wytoczonego na rzecz A. S. (1) i A. S. (2) przeciwko (...) Bank (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę

postanawia zawiesić postępowanie w sprawie, na podstawie art. 177 § 1 pkt 31 k.p.c., do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie pytania prejudycjalnego skierowanego przez Sądu Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXV C 1255/17.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.