Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679458

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 15 marca 2019 r.
II C 1476/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Adam Borowicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko P. J. o zapłatę 1. zasądza od P. J. na rzecz (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.:

a. kwotę 165.914,03 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych trzy grosze),

b. odsetki w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 155.743,28 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dwadzieścia osiem groszy) za okres od dnia 17 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty wyżej wskazanej kwoty;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądza od P. J. na rzecz (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 12.102,02 zł (dwanaście tysięcy sto dwa złote dwa grosze) z tytułu kosztów procesu;

4. nadaje wyrokowi w zakresie punktu 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.