Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722417

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
z dnia 23 października 2017 r.
II C 1348/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Maciej Ługiewicz.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko V. Ż.Spółce Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. o zapłatę 1. zasądza od V. Ż.Spółki Akcyjnej V. G.z siedzibą w W. na rzecz M. G. kwotę 10.368,51 (dziesięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu ośmiu 51/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 26 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty;

2. w pozostałym zakresie powództwo oddala;

3. zasądza od V. Ż.Spółki Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. na rzecz M. G. kwotę 519,00 (pięciuset dziewiętnastu 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz kwotę 3600,00 (trzech tysięcy sześciuset 00/100) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i kwotę 17,00 (siedemnastu 00/100) złotych tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.