II C 104/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570372

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 8 lipca 2015 r. II C 104/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Łukasz Olczyk.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa S. (...) SA we W. przeciwko M. W. o zapłatę

I.

zasądza od M. W. na rzecz powoda S. (...) SA we W. kwotę 2.167,07 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych siedem groszy) wraz z:

a)

odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 283,65 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt pięć groszy) od dnia wniesienia pozwu tj. od 27 listopada 2014 r. do dnia zapłaty

b)

odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 1.763,22 zł (tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dwa grosze) od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 117 zł (sto siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

II.

nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie faktyczne

W pozwie złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym dnia 27 listopada 2014 r. powód S. (...) SA we W. zażądał zasądzenia od M. W.na jego rzecz kwoty 2.167,07 zł wraz z odsetkami: ustawowymi liczonymi od kwoty 283,65 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczonymi od kwoty 1.763,22 zł od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia zapłaty, a także kosztów postępowania. Wskazano, że powód nabył przysługujące S. (...) SA we W. wierzytelności z tytułu umowy kredytu zawartej z pozwanym 31 lipca 2013 r. Wobec nieregulowania płatności w terminie, wypowiedziano pozwanemu umowę, a na dochodzoną kwotę składa się kwota 1.763,22 zł tytułem pozostałego do spłaty kapitału wraz z dalszymi odsetkami liczonymi od dnia 24 listopada 2014 r., kwota 283,65 zł tytułem odsetek wyliczonych na dzień sporządzenia pozwu wraz z dalszymi odsetkami ustawowymi, kwota 104 zł tytułem kosztów monitów i upomnień i kwota 16.20 zł tytułem opłaty za pakiet usług dodatkowych (pozew k. 2-4)

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie postanowieniem z 19 grudnia 2014 r. przekazał rozpoznanie sprawy do tut. sądu (k.7).

Na rozprawie 8 lipca 2015 r. powód uznał powództwo (k.63).

Uzasadnienie prawne

Sąd ustalił i zważył, co następuje.

S. (...) SA we W. i pozwany dnia 31 lipca 2013 r. zawarli umowę o kredyt konsumencki na zakup towarów i usług (umowa dotyczyła instalacji LPG do auta pozwanego). Na jej podstawie pozwany otrzymał kwotę 2492,98 zł. Wobec nieterminowego regulowania rat pożyczki pożyczkodawca wypowiedział mu umowę. Pierwotny wierzyciel 30 sierpnia 2013 r. zbył na powoda wierzytelność z tytułu ww. umowy kredytu. Na dzień sporządzenia pozwu, po uwzględnieniu wcześniejszych wpłat, pozwanemu pozostała do uregulowania kwota 1.763,22 zł tytułem kapitału, kwota 283,65 zł tytułem odsetek wyliczonych na dzień sporządzenia pozwu, kwota 104 zł tytułem kosztów monitów i upomnień oraz łącznie kwota 16.20 zł tytułem opłaty za pakiet usług dodatkowych.

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie przedłożonych przez powoda dokumentów (umowa k. 20-22, tabela opłat k.23, umowa cesji k. 25-30) i twierdzeń zawartych w pismach powoda, mając przy tym na względzie, iż pozwany przyznał je uznając powództwo (art. 229 k.p.c.).

Powództwo należało uwzględnić w całości.

Zgodnie z art. 213 § 1 k.p.c. sąd jest związany uznaniem powództwa, o ile uznanie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Mając na uwadze materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy i twierdzenia powoda, a także stanowisko pozwanego, nie sposób przyjąć, iż zachodziła niedopuszczalność uznania powództwa przez M. W. Uznanie powództwa jest aktem dyspozycyjności materialnej pozwanego i stanowi wyraz tego, że pozwany, rezygnując z obrony, korzysta z zasady autonomii w dysponowaniu swoim prawem podmiotowym.

Wobec powyższego sąd wydał wyrok uwzględniający powództwo w całości (pkt 1) zaopatrując go z urzędu rygorem natychmiastowej wykonalności (pkt 2 wyroku - art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Odsetki ustawowe od kwoty 283,65 zł (na którą składają się zaległe odsetki wyliczone od kapitału na dzień 23 listopada 2014 r.) zasądzono od dnia wniesienia pozwu tj. od 27 listopada 2014 r. do dnia zapłaty, zgodenie z art. 482 § 1 k.c.

Odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym liczone od kwoty 1.763,22 zł od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia zapłaty, zasądzono na podstawie pkt I.5 umowy o kredyt konsumencki w zw. z art. 359 § 2 ze zn. 1 k.c. i art. 481 § 1 i 2 k.c.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c., gdyż pozwany przegrał proces w całości. Na zasądzoną na rzecz powoda kwotę złożyła się kwota 100 zł tytułem opłaty od pozwu i kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.