Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1754155

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 11 stycznia 2011 r.
II AKzw 1207/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Helena Kubaty.

przy udziale Prokuratora Prok. Apel.: Tadeusza Trzęsimiecha.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Katowicach II Wydział Karny po rozpoznaniu w sprawie przeciwko J. J. skazanemu za przestępstwo z art. 291 § 1 k.k. i inne na skutek zażalenia obrońcy na postanowienie Sądu Okręgowego w G. z dnia 22 lipca 2010 roku, sygn. akt VII Kow 800/10/pr w przedmiocie odmowy udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k.w.

postanawia

1)

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie;

2)

zwolnić skazanego od ponoszenia wydatków postępowania odwoławczego i obciążyć nimi Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2010 roku Sąd Okręgowy w G. odmówił skazanemu udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Zaskarżył je obrońca skazanego zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę poprzez uznanie, iż nie zachodzą po stronie skazanego przesłanki do udzielenia przerwy choć w istocie zachodzą. W efekcie wniósł o zmianę tego orzeczenia poprzez udzielenie skazanemu przerwy na okres co najmniej trzech miesięcy.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył co następuje:

Zażalenie jest niezasadne. Zgodnie z treścią zażalenia uzupełniony został w postępowaniu odwoławczym materiał dowodowy o opinię (...) w K. - Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej na okoliczność aktualnego stanu zdrowia skazanego i możliwości odbywania kary, w tym leczenia w warunkach więziennych, a wynika z niej jednoznacznie, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania przez skazanego kary przy zachowaniu systematycznej kontroli lekarskiej i w razie potrzeby leczenia.

Wprawdzie specjalistyczne badanie ortopedyczne skazanego wykazało obecność na przyśrodkowej powierzchni ramienia lewego drobnej przetoki z widoczną śladową ilością treści surowiczno-ropnej, przy ucisku nie sączącej oraz obecność pozaciąganych, nieregularnych blizn z ubytkami tkanek miękkich po dojściu chirurgicznym do trzonu kości ramiennej lewej, ale kończyna górna lewa nie była nadmiernie ocieplona, miejsce przetoki nie było zaczerwienione ani obrzęknięte. Także przeprowadzone u skazanego badanie RTG kości ramiennych i przedramion oraz badanie EKG nie dostarczyły podstaw do podważenia wyżej naprowadzonej oceny.

Brak zatem podstaw do podważenia zasadności zaskarżonego orzeczenia, więc Sąd Apelacyjny orzekł jak w części dyspozytywnej, a zwalniając skazanego od ponoszenia wydatków postępowania odwoławczego miał na względzie jego trudną sytuację materialną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.