Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2015/5/108

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 18 lutego 2015 r.
II AKz 89/14
Początek biegu terminu do zaskarżenia postanowienia o ukaraniu karą porządkową.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.