Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2015/5/107

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 11 lutego 2015 r.
II AKz 72/14
Znajomość oskarżonego z pokrzywdzonym a obawa o wpływ tej relacji na zeznania pokrzywdzonego.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.