Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS2018/9/30

Postanowienie
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
II AKo 121/18
Oświadczenie sędziego o istnieniu okoliczności mogących wpłynąć na jego bezstronność.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.