II AKa 51/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3043034

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r. II AKa 51/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Cezariusz Baćkowski (spr.).

Sędziowie Maciej Skórniak., Agata Regulska.

Przy udziale prokuratora (...) Mariusza Wyłomańskiego.

Sentencja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. sprawy oskarżonego D. T. z art. 63 ust. 3 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 11 § 2 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 11 grudnia 2019 r. sygn. akt III K 133/19

I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II. zasądza od oskarżonego D. T. na rzecz Skarbu P aństwa 2420 złotych kosztów sądowych postępowania odwoławczego.

Maciej Skórniak - Cezariusz Baćkowski - Agata Regulska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.