II AKa 421/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3058521

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 marca 2020 r. II AKa 421/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Piotr Kaczmarek (spr.).

Sędziowie SA: Andrzej Kot, Bogusław Tocicki.

Przy udziale Dariusza Szyperskiego prokuratora Prokuratury (...).

Sentencja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2020 r. sprawy:

1. W. M. oskarżonej z art. 258 § 3 k.k., art. 264 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 274 k.k. i art. 275 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 274 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

2. A. M. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 264 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 274 k.k. i art. 275 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.

3. P. O. oskarżonego z art. 258 § 1 k.k., art. 264 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k., art. 258 § 3 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 264 § 3 k.k. i art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 275 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., art. 275 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez wszystkich oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23 września 2019 r., sygn. akt III K 16/18

I. zmienia zaskarżony wyrok wobec W. M. w ten sposób, że:

a) uniewinnia oskarżoną od czynu przypisanego w pkt I;

b) - w czynie przypisanym w pkt II pomija zwrot " uprzednio przywłaszczone" i " w ramach zorganizowanej grupie przestępczej";

- czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 264 § 3 k.k. i art. 274 k.k. w wz. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.;

- orzeczoną karę pozbawienia wolności obniża do 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy;

c) - w czynie przypisanym w pkt III pomija ustalenie o przywłaszczeniu polskich dowodów osobistych;

- czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 274 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 274 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

d) - w czynie przypisanym w pkt IV pomija ustalenie o przywłaszczeniu polskich dowodów osobistych oraz polskich paszportów,

- czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 274 k.k. w zw. z art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 14 § 1 k.k. w zw. z art. 274 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. zmienia zaskarżony wyrok wobec A. M. w ten sposób, że:

a) uniewinnia oskarżonego od czynu przypisanego w pkt VI;

b) - w czynie przypisanym w pkt VII pomija zwrot " uprzednio przywłaszczone" i " w ramach zorganizowanej grupie przestępczej";

- czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 264 § 3 k.k. i art. 274 k.k. w wz. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.;

- orzeczoną karę pozbawienia wolności obniża do 1 (jednego) roku i 4 (czterech) miesięcy;

c) - w czynie przypisanym w pkt VIII pomija ustalenie o przywłaszczeniu polskich dowodów osobistych;

- czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 274 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 274 k.k. wymierza mu karę 5 (pięć) miesięcy pozbawienia wolności;

III. zmienia zaskarżony wyrok wobec P. O. w ten sposób, że:

- w czynie przypisanym w pkt XI pomija zwrot " przywłaszczonych",

- czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 264 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.;

- w podstawie wymiaru kary pomija art. 11 § 3 k.k. i art. 12 k.k.

- orzeczoną karę pozbawienia wolności obniża do 6 (sześciu) miesięcy, karę grzywny do 100 (stu) stawek dziennych;

- wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 1 (jednego) roku, zobowiązując na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby

IV. w pozostałym zakresie utrzymuje wobec oskarżonych W.

M., A. M. i P. O. zaskarżony wyrok w mocy;

V. na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec oskarżonych W. M. i A. M. i wymierza im kary łączne pozbawienia wolności:

- W. M. 1 roku i 6 miesięcy,

- A. M. 1 roku i 4 miesięcy;

VI. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej oskarżonej W. M. kary pozbawienia wolności zalicza okres jej rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 6 grudnia 2016 r. godz.

11:50 do 7 grudnia 2016 r. godz. 14:45;

VII. zasądza od oskarżonych W. M., A. M. i P. O. wydatki postępowania odwoławczego w częściach od nich przypadających i wymierza im opłaty za obie instancje:

- W. M. 1800 zł.;

- A. M. 2700 zł.; - P. O. 920 zł.

Andrzej Kot - Piotr Kaczmarek - Bogusław Tocicki

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.