II AKa 340/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3102250

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2020 r. II AKa 340/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Jerzy Skorupka.

Sędziowie SA: Agata Regulska, Janusz Godzwon.

Przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Beaty Kociubińskiej-Lorenc.

Sentencja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 9 września 2020 r. sprawy M. B. oskarżonego o czyn z: art. 310 § 1 i 2 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy

z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt III K 172/18

I. zaskarżony wyrokutrzymuje w mocy;

II. zasądza od oskarżonego M. B. na rzecz Skarbu Państwa wydatki poniesione w postępowaniu odwoławczym oraz wymierza mu opłatę w wysokości 1.100 zł.

Agata Regulska Jerzy Skorupka Janusz Godzwon

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.