II AKa 110/18, Charakter prawnokarny weksla in blanco ze sfałszowanym podpisem wystawcy. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2701275

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2019 r. II AKa 110/18 Charakter prawnokarny weksla in blanco ze sfałszowanym podpisem wystawcy.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SA Jerzy Szczurewski.

Sędziowie: SA Janusz Sulima (spr.), SO del. Sławomir Cilulko.

Przy udziale prokuratora Edyty Bartoszuk.

Sentencja

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie po rozpoznaniu w dniach 8 sierpnia 2018 r., 17 grudnia 2018 r. i 25 marca 2019 r. sprawy:

K. R. oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

K. Z. (1) oskarżonej z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. z powodu apelacji prokuratora i obrońców od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt II K 135/17

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1. oskarżonego K. R. w ramach czynów zarzuconych mu w punktach I - X uznaje za winnego tego, że w nieustalonej dacie, jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w łącznej kwocie 6.000 złotych w ten sposób, że posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu (...) s.c. z /s w M. wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) oraz inną nieustaloną osobą:

a) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 2 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. Z. (2) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "2 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "2 marca 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 2 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. Z. (2) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "2 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "2 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych K. Z. (2) jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

b) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 10 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych B. J. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "10 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "10 marca 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wypełnieniu rubryk danymi osobowymi B. J. jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 10 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu daty zawarcia umowy, danych osobowych B. J. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "10 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "10 marca 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

c) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 1 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych jako pożyczkobiorcy K. O., daty wypłaty pożyczki "1 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki ".03.2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki nr (...)" po wpisaniu danych klienta, daty oraz kwoty spłaty pożyczki, w miejscu przeznaczonym na "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis o treści (...), natomiast "w miejscu oznaczonym jako "czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 1 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. O. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "1 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "1 marca 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki nr (...)" po wpisaniu danych klienta, daty oraz kwoty spłaty pożyczki, w miejscu przeznaczonym na "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis o treści (...), natomiast w miejscu oznaczonym jako "czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 4 marca 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. O. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "4 marca 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "4 kwietnia 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych K. O. jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 4 marca 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. O., daty wypłaty pożyczki "4 marca 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "4 kwietnia 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 1.200 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

d) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 11 lutego 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych A. K. (1), daty wypłaty pożyczki "11 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "11 marca 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych A. K. (1) jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 11 lutego 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych A. K. (1) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "11 lutego 2016 r.", "daty spłacenia "11 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiory, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

e) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 26 stycznia 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych S. J. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "26 stycznia 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "26 lutego 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki" po wpisaniu numeru pożyczki, kapitału, opłaty oraz imienia i nazwiska klienta i daty "27 lutego 2016 r.", w miejscu oznaczonym jako "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis, natomiast K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 27 lutego 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych S. J. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "27 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "27 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznikach do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniła rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi S. J., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

f) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 25 stycznia 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych P. K. (1) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "25 stycznia 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "25 lutego 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki" po wpisaniu numeru pożyczki, kapitału, opłaty oraz imienia i nazwiska klienta, daty: "3 marca 2016 r.", w miejscu oznaczonym jako "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis, natomiast K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 3 marca 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych P. K. (1) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "3 marca 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "3 kwietnia 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych P. K. (1) jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

g) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 09 luty 2016 r. w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. S., jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 9 lutego 2016 r., jako datę spłacenia pożyczki wpisał 9 marca 2016 r., w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. R. wypełnił rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi K. S., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 300 złotych stanowiącą kwotę do wypłaty z tytułu pożyczki zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

h) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 9 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych I. G. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "9 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "9 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- na stanowiących załączniki do umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 09 luty 2016 r. w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych I. G. jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

i) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 27 stycznia 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych P. K. (2) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "27 stycznia 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "27 lutego 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. R. nakreślił czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. R. nakreślił czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniła rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi P. K. (2), następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. R. złożył czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), a w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 300 złotych stanowiącą kwotę do wypłaty z tytułu pożyczki zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M. j) podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 25 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych M. S. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "25 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "25 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy nieustalona osoba nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nieustalona osoba nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 25 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych M. S. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "25 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "25 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy nieustalona osoba nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nieustalona osoba nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych M. S. jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" nieustalona osoba złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymał dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, to jest czynu z art. 310 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 286 § 3 k.k. w zb. z art. 270 § 2a k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za ten czyn na podstawie art. 310 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 286 § 3 k.k. w zb. z art. 270 § 2a k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. skazuje go, zaś na podstawie art. 310 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności

2. oskarżoną K. Z. (1) w ramach czynów zarzuconych jej w punktach I - IX uznaje za winną tego, że w nieustalonej dacie, jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...), działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z K. R., który posiadał pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu (...) s.c. z/s w M., doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w łącznej kwocie 5.400 złotych w ten sposób, że:

a) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 2 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. Z. (2) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "2 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "2 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 2 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. Z. (2) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "2 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "2 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta", po wpisaniu danych K. Z. (2) jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

b) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 10 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych B. J. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "10 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "10 marca 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych B. J. jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 10 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych B. J. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "10 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "10 marca 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

c) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 1 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. O. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "1 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "1 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki nr (...)" po wypełnieniu rubryk danymi klienta oraz wskazaniu daty i kwoty spłaty pożyczki, w miejscu przeznaczonym na "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis o treści (...), natomiast w miejscu oznaczonym jako "czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...)

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 1 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. O. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "1 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "1 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki nr (...)" po wpisaniu danych klienta, daty oraz kwoty spłaty pożyczki, w miejscu przeznaczonym na "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis o treści (...), natomiast w miejscu oznaczonym jako "czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...)

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 4 marca 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. O. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "4 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "4 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych K. O. jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...)

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 4 marca 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych K. O. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "4 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "4 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 1.200 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

d) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 11 lutego 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych A. K. (1) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "11 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "11 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych A. K. (1) jako pożyczkobiorcy, w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 11 lutego 2016 r., w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych A. K. (1) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "11 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "11 marca 2016 r." w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

e) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 26 stycznia 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych S. J. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "26 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "26 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki" po wpisaniu numeru pożyczki, kapitału, opłaty oraz imienia i nazwiska klienta, daty 27 lutego 2016 r., w miejscu oznaczonym jako "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis, natomiast K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...)

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 27 lutego 2016 r., w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych S. J. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "27 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "27 marca 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznikach do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniła rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi S. J., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

f) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 25 stycznia 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych P. K. (1) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "25 stycznia 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "25 lutego 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki" po wpisaniu numeru pożyczki, kapitału, opłaty oraz imienia i nazwiska klienta, daty "3 marca 2016 r.", w miejscu oznaczonym jako "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis, natomiast K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 3 marca 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych P. K. (1) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "3 marca 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "3 kwietnia 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych P. K. (1), w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

g) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 09 luty 2016 r. w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. S., jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 9 lutego 2016 r., jako datę spłacenia pożyczki wpisał 9 marca 2016 r., w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. R. wypełnił rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi K. S., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 300 złotych stanowiącą kwotę do wypłaty z tytułu pożyczki zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

h) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 9 luty 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych I. G. jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "9 lutego 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "9 lutego 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- na stanowiących załączniki do umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 09 luty 2016 r. w postaci: deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" po wpisaniu danych osobowych I. G., w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

i) podrobiła dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 27 stycznia 2016 r. w ten sposób, że po wpisaniu w jej treści daty zawarcia umowy, danych osobowych P. K. (2) jako pożyczkobiorcy, daty wypłaty pożyczki "27 stycznia 2016 r.", daty spłacenia pożyczki "27 lutego 2016 r.", w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści (...), następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. R. nakreślił czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. R. nakreślił czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniła rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi P. K. (2), następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. R. złożył czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), a w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty K. R. przekazał do siedziby firmy (...) s.c., czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorcy, zaś kwotę 300 złotych stanowiącą kwotę do wypłaty z tytułu pożyczki zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., przy czym czyn ten stanowi wypadek mniejszej wagi, to jest czynu z art. 310 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 286 § 3 k.k. w zb. z art. 270 § 2a k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za ten czyn na podstawie art. 310 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 286 § 3 k.k. w zb. z art. 270 § 2a k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. skazuje ją, zaś na podstawie art. 310 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 60 § 1 k.k. w zw. z art. 60 § 6 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

3. uchyla rozstrzygnięcie z punktu II o zawieszeniu wykonania orzeczonych wobec oskarżonych kar pozbawienia wolności;

II. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałym zakresie;

III. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokatów Ż. D. i D. P. (1) kwoty po 1.033,20 złotych, w tym po 193,20 złotych podatku VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

IV. zasądza od oskarżonych K. R. i K. Z. (1) solidarnie na rzecz oskarżycielki posiłkowej A. M. kwotę 3.690 złotych tytułem zwrotu poniesionych przez nią kosztów procesu;

V. zasądza od oskarżonych K. R. i K. Z. (1) kwoty po 300 złotych tytułem jednej opłaty za obie instancje i obciąża ich pozostałymi kosztami za postępowanie odwoławcze w częściach im przypadających.

Uzasadnienie faktyczne

K. R. i K. Z. (1) zostali oskarżeni o to, że:

I. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 600 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 2 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. Z. (2) jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 2 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 2 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełno brzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...)

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 2 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. Z. (2) jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 2 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 2 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełno brzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiacy podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniała rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi K. Z. (2), następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" złożyła czytelny pełnobrzmiacy podpis o treści (...), zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K. następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

II. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 600 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 10 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe B. J. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 10 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 10 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. R. wypełniał rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi B. J., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył pełnobrzmiący podpis o treści R. K.

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 10 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe B. J. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 10 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 10 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

III. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 1.200 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 1 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. O. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 1 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 1 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki nr (...) K. R. wypełnił dane klienta datę oraz kwoty spłaty pożyczki, w miejscu przeznaczonym na "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c." złożył swój podpis o treści R. K., natomiast "w miejscu oznaczonym jako "czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...)

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 1 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. O. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 1 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 1 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki nr (...) K. R. wypełnił dane klienta, datę oraz kwoty spłaty pożyczki, w miejscu przeznaczonym na "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c." złożył swój podpis o treści R. K., natomiast "w miejscu oznaczonym jako "czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...)

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 4 marca 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. O. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 4 marca 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 4 kwietnia 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonym na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny podpis pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniła rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi K. O., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K.

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 4 marca 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. O. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 4 marca 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 4 kwietnia 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 1.200 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

Tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. za art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

IV. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 600 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 11 lutego 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe A. K. (1) jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 11 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 11 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. R. wypełniał rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi A. K. (1), następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K.

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 11 lutego 2016 r., w ten sposób, że w jej treści wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe A. K. (1) jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 11 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 11 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

Tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

V. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 600 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M. wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 26 stycznia 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. Z. (1) wpisała datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisała dane osobowe S. J. jako datę wypłaty pożyczki wpisała datę 26 stycznia 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisała 26 lutego 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki" K. R. wypełnił rubryki numeru pożyczki, kapitału, opłaty oraz imienia i nazwiska klienta, wpisał datę 27 lutego 2016 r., w miejscu oznaczonym jako "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis, natomiast K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) - umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 27 lutego 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe S. J. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 27 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 27 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznikach do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniła rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi S. J., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K. następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M.,

Tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

VI. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 600 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 25 stycznia 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. Z. (1) wpisała datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisała dane osobowe P. K. (1) jako datę wypłaty pożyczki wpisała datę 25 stycznia 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisała 25 lutego 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełno brzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załącznik do tejże umowy dokumencie (...) rozliczenia spłaty pożyczki" K. R. wypełnił rubryki numeru pożyczki, kapitału, opłaty oraz imienia i nazwiska klienta, wpisał datę 3 marca 2016 r., w miejscu oznaczonym jako "pokwitowanie (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.)" K. R. złożył swój podpis, natomiast K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...)

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 3 marca 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe P. K. (1) jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 3 marca 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 3 kwietnia 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełno brzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniła rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi K. P., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K., następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

VII. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 300 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 09 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe K. S. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 9 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 9 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. R. wypełnił rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi K. S., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący odpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K., następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 300 złotych stanowiącą kwotę do wypłaty z tytułu pożyczki zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

VIII. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 600 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 9 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe I. G. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 9 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 9 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...),

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 09 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe I. G. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 9 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 9 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. Z. (1) nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. R. wypełnił rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi I. G., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. Z. (1) złożyła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K., następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

IX. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 300 złotych, w ten sposób, że K. R. posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1) podrobili dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 27 stycznia 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. Z. (1) wpisała datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisała dane osobowe P. K. (2) jako datę wypłaty pożyczki wpisała datę 27 stycznia 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisała 27 lutego 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy K. R. nakreślił czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" K. R. nakreślił czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. Z. (1) wypełniła rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi P. K. (2), następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" K. R. złożył czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...) a w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K., następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 300 złotych stanowiącą kwotę do wypłaty z tytułu pożyczki zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,

Nadto K. R. o to, że:

X. w nieustalonej dacie jednak nie wcześniej niż 22 stycznia 2016 r. i nie później niż do dnia 7 marca 2016 r., w bliżej nieustalonym miejscu w S. woj. (...)- (...), wspólnie i w porozumieniu z nieustaloną osobą, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) s.c. z/s w M. w kwocie 600 złotych, w ten sposób, że posiadając pełnomocnictwo do sporządzania umów i udzielania pożyczek gotówkowych w imieniu firmy (...) s.c. z/s w M., podrobił dokumenty w postaci:

- umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 25 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe M. S. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 25 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 25 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy nieustalona osoba nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nieustalona osoba nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), - umowy pożyczki nr (...) opatrzonej datą 25 luty 2016 r., w ten sposób, że w jej treści K. R. wpisał datę zawarcia umowy, w miejscu przeznaczonym na dane pożyczkobiorcy wpisał dane osobowe M. S. jako datę wypłaty pożyczki wpisał datę 25 lutego 2016 r. jako datę spłacenia pożyczki wpisał 25 marca 2016 r. w miejscu "Pożyczkobiorca złożył swój podpis w mojej obecności" K. R. nakreślił swój czytelny podpis o treści R. K., następnie na tak wypełnionym dokumencie w miejscu oznaczonym jako czytelny podpis pożyczkobiorcy nieustalona osoba nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), na stanowiących załączniki do tejże umowy dokumentach w postaci deklaracji wekslowej i wekslu in blanco w miejscach przeznaczonych na "podpis wystawcy" nieustalona osoba nakreśliła czytelny pełnobrzmiący podpis o treści (...), w dokumencie "wniosek o pożyczkę/karta klienta" K. R. wypełnił rubryki na dane pożyczkobiorcy danymi osobowymi M. S., następnie w miejscu oznaczonym jako "data i czytelny podpis klienta" nieustalona osoba złożyła czytelny pełno brzmiący podpis o treści (...) zaś K. R. w miejscu opisanym jako "Potwierdzam złożenie podpisu przez klienta w mojej obecności (czytelny podpis przedstawiciela (...) s.c.) złożył swój pełnobrzmiący podpis o treści R. K., następnie tak wypełnione dokumenty przekazał do siedziby firmy (...) s.c. czym wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do faktycznej osoby pożyczkobiorcy i autentyczności znajdujących się na wyżej wskazanych dokumentach podpisów pożyczkobiorców, zaś kwotę 600 złotych stanowiącą łączną kwotę do wypłaty z tytułu obu pożyczek zatrzymali dla siebie, działając tym samym na szkodę A. M. i A. D. - wspólników spółki cywilnej (...) z/s w M., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Wyrokiem z dnia 29 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II K 135/17:

I. oskarżonych K. R. i K. Z. (1) uznał za winnych popełnienia zarzucanych im czynów opisanych w punktach I-IX, a nadto K. R. także odnośnie czynu opisanego w punkcie X, z tym ustaleniem, że w odniesieniu do podrobienia deklaracji wekslowych i weksli in blanco przyjął wypadek mniejszej wagi oraz ustalając, że zarzucanych czynów oskarżeni dopuścili się w warunkach ciągu przestępstw i zarzucane czyny kwalifikując z art. 310 § 1 i 3 k.k. w zbiegu z art. 286 § 1 k.k. i w zbiegu z art. 270 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. art. 91 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k., jednocześnie cytowane przepisy przyjmując za podstawę skazania oskarżonych, zaś opierając wymiar kary na treści art. 310 § 1 i 3 k.k. przy zastosowaniu art. 60 § 1 k.k. i art. 60 § 6 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. oraz na podstawie art. 33 § 2 k.k. wymierzył oskarżonym kary:

- oskarżonemu K. R. karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz 100 (stu) stawek dziennych grzywny po 100 (sto) złotych każda.

- oskarżonej K. Z. (1) karę 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 80 (osiemdziesiąt) stawek grzywny po 100 (sto) złotych każda;

II. na podstawie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 4 § 1 k.k. wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności obojgu oskarżonym warunkowo zawiesił na okres próby lat 3 (trzech);

III. na podstawie art. 46 § 1 k.k. nałożył na oskarżonych solidarny obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłacenie na rzecz (...) Spółka Jawna kwoty 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych, a nadto oskarżonego K. R. zobowiązał do zapłacenia wyżej wymienionemu pokrzywdzonemu kwoty 600 (sześciuset) złotych;

IV. zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. D. P. (2) i adw. Ż. D. po 1.200 (tysiąc dwieście) złotych wraz z należnym podatkiem VAT za wykonywanie obrony z urzędu;

V. na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. zasądził od oskarżonych K. R. i K. Z. (1) na rzecz A. M. i A. D. kwotę 3.198 (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) złotych tytułem poniesionych przez nich kosztów procesu;

VI. zasądził od oskarżonych K. R. i K. Z. (1) na rzecz Skarbu Państwa po 1/2 wydatków poniesionych przez Skarb Państwa oraz tytułem opłat od oskarżonego K. R. kwotę 2.300 (dwóch tysięcy trzystu) złotych, od K. Z. (1) 1.900 (tysiąc dziewięćset) złotych.

Apelację od tego wyrok wywiedli obrońcy oskarżonych oraz prokurator.

Obrońca oskarżonego K. R. zaskarżył wyrok w całości i powołując się na przepisy art. 427 § 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. zarzucił:

1. obrazę przepisów postępowania tj. art. 7 k.p.k., która mogła mieć wpływ na treść orzeczenia poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów zgromadzonych w sprawie i dokonanie w sposób dowolny oceny:

- zeznań pokrzywdzonych A. M. i A. D., a także osób bezpośrednio z nimi związanych tj. S. M. i W. G. (1), uznając je za w pełni wiarygodne w sytuacji, gdy ww. świadkowie zeznawali odmiennie co do okoliczności związanych z zakończeniem współpracy z oskarżonym, a także przebiegu tych zdarzeń, co winno mieć wpływ na ocenę ich zeznań, w szczególności z uwagi na toczące się przed Sądem Rejonowym w Mławie postępowanie karne przeciwko S. M. i W. G. (1),

- opinii biegłego z zakresu pismoznawstwa sporządzonej w niniejszym postępowaniu uznając ją za pełną, jasną, nie zawierającą żadnych sprzeczności, w sytuacji, gdy opinia jest niepełna, niejasna, nieczytelna, zawiera błędy metodyczne, a ponadto nie posiada cech opinii kompletnej, co zostało szczegółowo wykazane w przedłożonej do akt sprawy opinii konsultacyjnej sporządzonej przez biegłą grafolog eksperta pismoznawstwa dr nauk hum.k.c. (1) oraz we wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego z zakresu pismoznawstwa, co w konsekwencji doprowadziło Sąd do poczynienia błędnych ustaleń faktycznych w zakresie sprawstwa oskarżonego,

2. obrazę przepisów postępowania tj. art. 201 k.p.k., która mogła mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia, a polegająca na bezzasadnym oddaleniu wniosku dowodowego o powołanie innego biegłego z zakresu pismoznawstwa, w sytuacji gdy opinia biegłego wydana w niniejszym postępowaniu jest niepełna, niejasna, nieczytelna, zawiera błędy metodyczne, a ponadto nie posiada cech opinii kompletnej, a tym samym nie może stanowić podstawy wydania prawidłowego rozstrzygnięcia,

3. obrazę przepisów postępowania, tj. art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k., która mogła mieć wpływ na treść wydanego orzeczenia, a polegająca na oddaleniu wniosku dowodowego dopuszczenie dowodu z zeznań k.c. (1) - biegłej grafolog eksperta pismoznawstwa - autorki opinii prywatnej przedłożonej przez oskarżonego do akt niniejszej sprawy, błędnie uznając, iż dowód ten w oczywisty sposób zmierza do przedłużenia postępowania, w sytuacji gdy wniosek ten zmierzał do skonfrontowania wniosków przedstawionych przez k.c. (1) w sporządzonej opinii konsultacyjnej z treścią opinii biegłego K. B., a zatem dotyczył istotnych okoliczności sprawy i brak było podstaw dla przyjęcia, że zmierza on do przedłużenia postępowania

4. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mając wpływ na jego treść a polegający na błędnym uznaniu, iż oskarżony K. R. popełnił zarzucane mu aktem oskarżenia czyny w sytuacji, gdy materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie nie daje podstaw do przypisania oskarżonemu winy w zakresie stawianych mu zarzutów.

Obrońca K. R. wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Obrońca oskarżonej K. Z. (1) zaskarżył wyrok w części dotyczącej tej oskarżonej w całości.

Powołując się na przepisy art. 427 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. zarzucił:

I. obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść orzeczenia, tj.:

a) art. 7 k.p.k. w zw. z art. 201 k.p.k. poprzez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów i całkowicie dowolne uznanie, iż opinia biegłego K. B. jest pełna, jasna i bezsprzeczna, podczas gdy zawiera ona liczne nieścisłości oraz braki w tym przede wszystkim wyodrębnienie jedynie cech zbieżnych pomiędzy materiałem porównawczym pobranym od oskarżonych a kwestionowanymi podpisami bez oznaczenia cech wyraźnie rozbieżnych wskazujących na odmienne nawyki piśmienne,

b) art. 167 k.p.k. w zw. z art. 201 k.p.k. poprzez oddalenie wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenia dowodu z nowej opinii biegłego z zakresu pismoznawstwa, podczas gdy z uwagi na oczywiste sprzeczności pomiędzy opinią prywatną k.c. (1) zachodziły istotne wątpliwości co do ustaleń zawartych w opinii biegłego sądowego,

c) art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. poprzez oddalenia wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań k.c. (1), tj. autorki opinii prywatnej z dziedziny pismoznawstwa celem skonfrontowania jej wniosków z opinią biegłego K. B., prawidłowości zastosowanych przez niego metod badawczych oraz wniosków, które biegły na ich podstawie poczynił,

II. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, mający wpływ na jego treść polegający na błędnym przyjęciu, że oskarżona K. Z. (1) popełniła zarzucane jej przestępstwa, podczas gdy zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na jednoznaczne przyjęcie takiego ustalenia.

Obrońca K. Z. (1) wniósł o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania.

Prokurator zaskarżył wyrok w części dotyczącej orzeczenia o karze na niekorzyść oskarżonych K. R. i K. Z. (1). Powołując się na treść art. 427 § 2 k.p.k. i art. 438 pkt 1 k.p.k. zarzucił obrazę przepisów prawa karnego materialnego poprzez niezasadne zastosowanie i przyjęcie za podstawę skazania w punkcie I i orzeczenie środka probacyjnego w punkcie II zaskarżonego wyroku art. 4 § 1 k.k., podczas gdy uwzględniając datę popełnienia przez oskarżonych przypisanych im przestępstw powyższa regulacja nie powinna znaleźć zastosowania, albowiem tak w czasie popełnienia przestępstw, jak i w dacie orzekania obowiązywała ta sama ustaw karna w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396) oraz wynikającą z powyższego obrazę prawa materialnego, a mianowicie art. 69 § 1 k.k. w zw. z art. 70 § 1 k.k. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie w wydanym orzeczeniu i warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonych wobec oskarżonych: K. R. i K. Z. (1) w wymierzę odpowiednio 2 lat i 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, podczas gdy obowiązujące w trakcie popełnienia przypisanych im czynów i w czasie orzekania brzmienie art. 69 § 1 k.k. dopuszcza możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku.

Prokurator wniósł o zmianę wyroku poprzez wyeliminowanie w punkcie I ze stosowania i podstawy skazania obu oskarżonych art. 4 § 1 k.k. oraz uchylenie w całości rozstrzygnięcia o warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonych wobec obu oskarżonych kar pozbawienia wolności zawartego w punkcie II skarżonego orzeczenia.

Uzasadnienie prawne

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacje obrońców oskarżonych K. R. i K. Z. (1) są niezasadne.

Ponieważ w obu apelacjach podniesiono podobne zarzuty, za celowe należało uznać łączne odniesienie się do tych zarzutów.

Nie ulega wątpliwości, że oskarżony K. R. pozostawał w głębokim konflikcie z pokrzywdzonymi A. M. i A. D. oraz z osobami, które pomagały im w prowadzeniu działalności gospodarczej, S. M. i W. G. (2). Nie można jednakże na tej podstawie wysnuwać wniosku, że zeznania tych osób nie polegają na prawdzie. Również fakt, że przed Sądem Rejonowym w Mławie toczy się postępowanie karne przeciwko S. M. i W. G. (1), nie przekłada się na ocenę ich zeznań. Przede wszystkim zaś świadkowie ci zeznawali na okoliczności, które w przeważającej mierze są w gruncie rzeczy bezsporne. Nie budzi przecież żadnych wątpliwości to, że K. R. zawierał w imieniu spółki cywilnej (...) umowy pożyczek oraz że przy rozliczeniu pożyczek przekazywał dokumenty pokrzywdzonym. W tym zakresie zeznania A. M. i A. D. korespondują z tym, co przedstawiła K. K. (2), która podobnie jak K. R. zajmowała się udzielaniem pożyczek w imieniu spółki (...). Nie nasuwają też żadnych zastrzeżeń zeznania tych świadków, że część udzielonych przez oskarżonego w imieniu spółki (...) pożyczek nie została spłacona. Nie jest też prawdą, co podnosi obrońca oskarżonego K. R., że nie sposób jest ustalić rzeczywistych powodów zakończenia współpracy pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonymi. Z zeznań A. M. i A. D. wynika jednoznacznie, że przyczyną zakończenia współpracy z oskarżonym było to, że okazało się, że część osób, którym K. R., zgodnie ze sporządzoną przez niego dokumentacją, miał udzielić pożyczek, w ogóle nie zawarło żadnych umów pożyczek ze spółką (...). Zeznania pokrzywdzonych w tej części znajdują pełne potwierdzenie w zeznaniach osób, które, pomimo że ich dane osobowe widniały na sporządzonych przez oskarżonego umowach pożyczek, kategorycznie zaprzeczyły, aby zaciągały jakiekolwiek pożyczki w spółce (...). Wiarygodność zeznań tych osób nie nasuwa żadnych zastrzeżeń. Nie jest więc tak, że w sprawie wystąpiły dwie grupy świadków, których zeznania są ze sobą sprzeczne. Z kolei okoliczności towarzyszące zerwaniu współpracy z oskarżonym w gruncie rzeczy nie mają żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. To, czy S. M. i W. G. (1) grozili oskarżonemu oraz czy zmusili go do podpisania umowy pożyczki i weksli na kwotę 90.000 złotych, nie ma właściwie żadnego znaczenia dla ustalenia, czy oskarżony podrabiał dokumentację związaną z udzielaniem pożyczek.

Nie można zgodzić się z obrońcą K. R., że zeznania osób, które twierdziły, że nie zaciągały żadnych pożyczek w spółce (...) dotyczą jedynie kwestii "formalnych". Jeżeli K. Z. (2), B. J., K. O., A. K. (1), S. J., P. K. (1). K. S., I. G., P. K. (2) i M. S. twierdzili kategorycznie, że nie podpisywali żadnych umów pożyczek z oskarżonym, a wiarygodność ich zeznań nie nasuwa żadnych wątpliwości, to oczywiste jest, że wszystkie umowy podpisane przez oskarżonego oraz dołączone do nich dokumenty zostały sfałszowane. Jeżeli natomiast na tych umowach znajdują się podpisy K. R., to oczywiste jest, że sprawcą lub współsprawcą podrobienia tych umów jest oskarżony. Skoro oskarżony podpisywał te umowy swoim imieniem i nazwiskiem, to bez względu na to, kto podrabiał podpisy wymienionych osób, dopuszczał się on przestępstwa podrobienia tych dokumentów. Podkreślić też należy, że wszystkie te umowy i dołączone do nich dokumenty zostały wydane właśnie przez K. R. Wykluczyć więc należy, że mogły one zostać podrobione przez inną osobę, prowadzącą taką samą działalność jak oskarżony.

Ponadto zeznania K. Z. (2), B. J., K. O., A. K. (1), S. J., P. K. (1), K. S., I. G., P. K. (2) i M. S. znajdują potwierdzenie w opiniach dwóch niezależnych od siebie biegłych z dziedziny badania dokumentów K. B. i A. K. (2). Wynika z nich jednoznacznie, że zdecydowana większość podpisów tych osób na umowach pożyczek oraz dołączonych do nich dokumentów została podrobiona przez oskarżoną K. Z. (1).

Podkreślić należy, że biegły K. B. porównywał również podpisy nakreślone w umowach pożyczek i w dołączonych do nich dokumentach z rękopisami osób, których dane personalne widniały w tych dokumentach, kreślonymi na polecenie organu procesowego i kreślonymi w sposób bezwpływowy. Przeprowadzona przez biegłego analiza dała mu podstawy do wysunięcia kategorycznych wniosków, że żaden widniejący na tych dokumentach podpis nie został nakreślony przez K. Z. (2), B. J., K. O., A. K. (1), S. J., P. K. (1). K. S., I. G., P. K. (2) i M. S. Biegły wyróżnił cechy różniące pomiędzy materiałem dowodowym a materiałem porównawczym i na tej podstawie oparł swoje stwierdzenia. Te wnioski biegłego nie są trudne do zweryfikowania dla osoby nie posiadającej wiedzy specjalistycznej. Cechy różniące zostały bowiem w sposób czytelny wskazane na zdjęciach podpisów nakreślonych na dowodowych dokumentach i zdjęciach podpisów nakreślonych przez wymienione wcześniej osoby.

Wbrew twierdzeniom obrońców oskarżonych nie tylko opinia biegłej A. K. (2), ale również opinia biegłego K. B. jest pełna, jasna i niesprzeczna wewnętrznie. Należy podkreślić, że chociaż co do części podpisów A. K. (2) stwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo, że zostały one nakreślone przez K. Z. (1), nie ulega najmniejszej wątpliwości, że opinia biegłej pozytywnie zweryfikowała opinię biegłego K. B., co sprawia, że również ta opinia mogła stanowić podstawę czynienia w niniejszej sprawie ustaleń faktycznych. Opinie biegłych procesowych różnią się w pewnym zakresie jedynie stopniem kategoryczności wniosków, który jest dopuszczalny i zrozumiały, uwzględniając element subiektywizmu eksperckiego w badaniach dotyczących pisma ręcznego. Oba dokumenty zostały ocenione w kontekście całości materiału dowodowego - nie stanowiły więc jedynych dowodów determinujących przypisanie czynów o znamionach uwzględniających fałszerstwo dokumentów.

Opinii biegłego K. B. żadną miarą nie podważa treść opinii prywatnej k.c. (2). Przede wszystkim k.c. (2) nie dysponowała ani materiałem dowodowym, ani też porównawczym. Zakwestionowała jedynie zastosowane przez biegłego metody badawcze oraz staranność opinii K. B. Na rozprawie w dniu 2 marca 2018 r. biegły odniósł się w sposób logiczny i przekonywający do wszystkich zarzutów zgłoszonych do jego opinii. Wskazał, że jest biegłym z zakresu pisma ręcznego od przeszło 22 lat. Sporządzając opinię w niniejszej sprawie dysponował bardzo obszernym materiałem porównawczym. Zastosował metodę graficzno - porównawczą, która jest od wielu lat stosowana i ciągle się rozwija. Przed wszystkim zaś wskazać należy, że opinia ta jest weryfikowalna. Biegły wykazał w sposób logiczny, dlaczego przyjął, że dowodowe podpisy oraz zapisy na dokumentach zostały nakreślone przez K. R. i K. Z. (1). Wbrew twierdzeniom obrońców biegły nie musiał wykazywać, że pomiędzy materiałem dowodowym a porównawczym istnieją pewne rozbieżności. Wykazanie, że istnieje wiele cech zbieżnych, jest wystarczające do wydania kategorycznej opinii. Nie świadczy to w każdym razie o stronniczości opinii. O ułomności opinii, przekreślającej ją jako podstawę rozstrzygnięcia, nie może też świadczyć to, że biegły nie odnotował badań scalających wzory porównawcze od danej osoby, jak też ich wyników. Biegły nie musiał też wykazywać ewentualności występowania zaburzeń pisma i zakresu naturalnej zmienności, stopnia dojrzałości grafizmu lub ewentualnej degradacji grafizmu.

Powszechnie stosowana metoda graficzno - porównawcza, jaką zastosował biegły, polega na tym, że na wstępie dokonuje się oceny całości materiału zarówno zakwestionowanego, jak i porównawczego z punktu widzenia jego naturalności, spontaniczności, ilości lub ewentualnie z punktu widzenia różnic czasowych, jakie mogą istnieć w sporządzaniu materiału. Po takiej zaś wewnętrznej krytyce przeprowadzonej w obrębie materiału porównawczego dokonuje się analizy oceny wszystkich właściwości graficznych, czy są one zbieżne, czy też nie. Biegły K. B., jak wynika z treści jego opinii, najpierw w trakcie szczegółowych badań poddał ocenie cechy graficzne, poczynając od najbardziej ogólnych aż do elementów konstrukcyjnych znaków i ich detali, wykorzystując przy badaniu urządzenia powiększające. Potem biegły wyodrębnił w badanym materiale dowodowym cechy identyfikacyjne, odzwierciedlające nawyki psychoruchowe wykonawcy i zestawił ich z zespołami cech wyznaczonymi w materiale porównawczym. Następnie poddał ocenie zespoły cech: syntetycznych, mierzalnych, motorycznych i konstrukcyjnych.

Należy przyznać rację obrońcy, że część zapisów na dokumentach wskazanych do badań w pytaniach - części "w celu stwierdzenia k. 228 - 230" nie została uwzględniona w żadnej z dwóch tabel, w których uporządkowano zakres zleconych badań i przedstawiono wyniki badań. Biegły na przykład nie odpowiedział na pytanie, czy wniosek o pożyczkę z podpisem o treści (...) został wypełniony przez K. Z. (1) lub K. R. Brak odpowiedzi na to pytanie wcale nie powoduje jednakże, że nie można rozstrzygnąć, czy ten dokument został sfałszowany. Skoro bowiem biegły stwierdził, że podpis na tym dokumencie (...) został nakreślony przez K. Z. (1), to oczywiste jest, że dokument ten został podrobiony bez względu na to, kto wypełnił ten wniosek danymi osobowymi K. Z. (2). Ponieważ zaś oskarżony zajmował się udzielaniem pożyczek i podpisywał umowy w imieniu pożyczkodawcy, wykluczyć należy, że K. Z. (1) samodzielnie dokonywała fałszerstw.

Jak już wcześniej zaznaczono, wnioski opinii biegłego K. B. znajdują potwierdzenie w dopuszczonej na etapie postępowania odwoławczego opiniach biegłej A. K. (2). Opinie tej biegłej są zupełne i kompletne oraz bez wątpienia komunikatywne, czyli zrozumiałe i jasne. Biegła te posiada wymaganą, specjalistyczną wiedzę z zakresu badania pisma ręcznego. Poczynione przez nią ustalenia i konkluzje są logiczne, zgodne ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego. Biegła przedstawiła dokładnie na zdjęciach, na czym polegały podobieństwa pomiędzy materiałem dowodowym a porównawczym. Podkreślić też należy, że biegła wydała swoją opinię o poszerzony materiał porównawczy. Rodzaj zastosowanych metod nie nasuwa żadnych zastrzeżeń i potwierdza pełny profesjonalizm biegłej. Przedstawienie na grafikach cech wspólnych materiału dowodowego i porównawczego oraz ich opis sprawia, że opinia ta jest czytelna dla osoby nie posiadającej wiedzy specjalistycznej. Tak więc sposób wykonania przez biegłą zleconych zadań pozwoliły sądowi nabrać osobistego przekonania co do rzetelności eksperta, co prowadziło do pozytywnego zweryfikowania opinii. Poddała ona badaniom następujące zespoły cech: ogólny zewnętrzny obraz pisma, klasę pisma, stopień wyrobienia, topografię pisma, zespół wielkości mierzalnych oraz układ proporcji elementów i stosunków kątowych wyznaczonych między detalami i literami podpisu, impuls pisma i sposób cieniowania linii graficznych, cechy w budowie poszczególnych znaków literowych oraz ich odmiany i warianty, konstrukcje znaków diaktrycznych i uzupełniających, systemy wiązania znaków, zespoły cech powtarzalnych. Biegła przeprowadziła też badania scalające materiał dowodowy, brak których został wytknięty przez obrońcę K. R. pod adresem opinii K. B.

Jest oczywiste, że wiadomości specjalne ze swej istoty są atrybutem biegłych, a kontrola opinii przez organ procesowy doznaje tu pewnych ograniczeń. Obowiązkiem sądu korzystającego z takiego dowodu jest przeprowadzenie analizy i oceny z punktu widzenia zasad logicznego rozumowania oraz sprawdzenie zupełności opinii, kompletności materiałów będących ich podstawą, poprawności zastosowanych metod badawczych i przyjętych sposobów wnioskowania. Według tych kryteriów zanalizowano obie opinie procesowe, przyznając im walor wiarygodności.

Podkreślić należy, że brak wydania opinii kategorycznej przez biegłą A. K. (2) co do wszystkich podpisów bynajmniej nie powoduje, że jest ona sprzeczna z opinią biegłego K. B. W żadnym przecież przypadku, w którym K. B. stwierdził, że podpis pożyczkobiorcy został nakreślony przez K. Z. (1), A. K. (2) nie wykluczyła autorstwa oskarżonej. Poza tym w kontekście zebranych dowodów i uwzględniając zasady racjonalnego rozumowania, wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego należy wykluczyć, że w fałszowaniu przedmiotowych umów pożyczek i dołączonych do nich dokumentów brały inne osoby poza oskarżonymi, którzy jak wynika z zeznań świadków byli partnerami życiowymi. Tak więc nawet opierając się wyłącznie na opinii A. K. (2) należałoby przyjąć, że K. Z. (1) sfałszowała podpisy pożyczkobiorców również w tych przypadkach, w których biegła stwierdziła prawdopodobieństwo nakreślenia podpisu przez oskarżoną. Wprawdzie w przypadku podpisów o treści: (...) w zaskarżonym wyroku stwierdzono, że jego wykonawcą jest nieustalona osoba, ale biegły K. B. wcale nie wykluczył, że podpisy mogły zostać nakreślone przez K. R. lub K. Z. (1). W ocenie biegłego podpisy (...), które na pewno nie zostały nakreślone przez M. S., nie zawierają cech nawykowych wynikających z automatyzmu kreślenia wykonawcy starającego się kreślić sygnatury w sposób maksymalnie zbliżony do oryginalnego wzorca i dlatego nie można jednoznacznie przypisać nakreślenia tych podpisów żadnemu z oskarżonych.

Zaznaczyć też należy, co już wcześniej podniesiono, że na podstawie samych zeznań K. Z. (2), B. J., K. O., A. K. (1), S. J., P. K. (1). K. S., I. G., P. K. (2) i M. S. można ustalić, że wszystkie dokumenty dotyczące tych osób zostały sfałszowane przez K. R. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, że dokumenty te zostały wytworzone w związku z prowadzoną przez oskarżonego działalnością polegającą na udzielaniu pożyczek.

Na marginesie należy podnieść, że gdyby przyjąć, że K. Z. (1) podrobiła wyłącznie te podpisy, co do których biegła A. K. (2) wydała kategoryczną opinię, to i tak należałoby przypisać jej przestępstwo polegające na wyłudzeniu mienia, sfałszowaniu dokumentów oraz podrobienia dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej. Z opinii tej wynika, że oskarżona na pewno podrobiła podpisy K. Z. (2), B. J., K. O., P. K. (1), K. S., I. G. Biegła stwierdziła też, że zapisy wyrazowo - liczbowe usytuowane na awersie w pozycjach od "Zawarta dnia" do "Dowód osobisty: seria nr" oraz w pozycjach "data wypłaty pożyczki i Pożyczka zgodnie z niniejszą umową zostanie spłacona do dnia" wszystkie w obrębie (...) o numerze " (...)" z datą: "27 stycznia 2016 r.", zawartej pomiędzy pożyczkobiorcą: "K. P. W. 1939 r. 15c/15 (...)- (...) S." a pożyczkodawcą: (...) S.C. (...)- (...) M., ul. (...) lok. 75" reprezentowanym przez (...) zostały nakreślone przez K. Z. (1). Również zostały nakreślone przez oskarżoną zapisy wyrazowo - liczbowe usytuowane we wszystkich rubrykach na awersie "WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KARTĘ KLIENTA wystawionego na personalia (...). Nie ulega zatem wątpliwości, że oskarżona uczestniczyła również w sfałszowaniu tych dokumentów, pomimo że nie podrobiła podpisu P. K. (2).

Podnieść należy, że dopuszczenie dowodu z kolejnej opinii biegłego z zakresu między innymi badania pisma ręcznego i podpisów czyni bezprzedmiotowym zarzut obrońców obrazy art. 201 k.p.k. poprzez oddalenie wniosku dowodowego o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z nowej opinii biegłego z zakresu pismoznawstwa.

Za niezasadne zaś należy uznać zarzuty z obu apelacji obrazy art. 170 § 1 pkt 5 k.p.k. poprzez oddalenie wniosku dowodowego o dopuszczenie dowodu z zeznań k.c. (2). Przeprowadzenie dowodu z zeznań tego świadka w gruncie rzeczy nie byłoby przydatne dla stwierdzenia, czy zakwestionowane podpisy zostały nakreślone przez oskarżonych.k.c. (2) nie dysponowała bowiem ani materiałem dowodowym, ani też porównawczym. Obrońcy mieli zaś możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do opinii biegłego K. B. i zadawania mu pytań posiłkując się opinią prywatną sporządzoną przez k.c. (2). Dodać też należy, że dopuszczenie na etapie postępowania odwoławczego dowodu z opinii biegłej A. K. (2) pozwalało na zweryfikowanie wniosków opinii biegłego K. B.

Wbrew twierdzeniom obrońców nie budzi żadnych wątpliwości zakwalifikowanie przez Sąd pierwszej instancji przypisanych oskarżonym czynów z art. 310 § 1 i 3 k.k.

Faktem jest, że podrobione przez oskarżonych deklaracje wekslowe upoważniały do wypełnienia weksla in blanco spółkę cywilną (...). Spółka cywilna nie ma zaś zdolności wekslowej, co oznacza, że nie może wystawić weksla ani być remitentem. Nie jest jednakże tak, jak podnosi w apelacji obrońca oskarżonego K. R., że podrobione weksle in blanco były również wystawiane na spółkę cywilną. Gdyby tak było, to rzeczywiście taki weksel bez wskazania nazwisk wspólników spółki cywilnej byłby nieważny (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2001 r., II CKN 531/99, Lex nr 53105).

To, że w deklaracji wekslowej została wskazana spółka cywilna, a nie z imienia i nazwiska wspólnicy spółki cywilnej, nie przekłada się na ważność weksla in blanco, w którym w ogóle nie wskazano remitenta. Ważność weksla in blanco nie jest w ogóle uzależniona od istnienia deklaracji wekslowej. Deklarację wekslową sporządza się dla celów dowodowych. Deklaracja ułatwia posiadaczowi weksla in blanco odparcie ewentualnych zarzutów wystawcy, że weksel został uzupełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem. Należy też zauważyć, że deklaracja wekslowa, jak każda umowa, podlega interpretacji.

W orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, że weksel in blanco jako dokument potwierdzający istnienie prawa majątkowego jest papierem wartościowym dającym podstawę do otrzymania sumy pieniężnej i tym samym jest dokumentem uprawniającym do otrzymania sumy pieniężnej, o którym mowa w art. 310 § 1 k.k. (np. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 września 2018 r., II AKa 103/18, Lex nr 2583357; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2017 r., II AKa 527/17; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2017 r., III KK 121/17, Lex nr 2298276). Równocześnie nie ma żadnego znaczenia, że sfałszowany podpis wystawcy weksla ze swojej istoty nikogo wekslowo nie zobowiązuje. Podpis sfałszowany przecież miał spowodować formalną ważność dokumentu pod nazwą weksel i doprowadzić do skutku wyłudzenie pożyczki. Oskarżeni doskonale o tym wiedzieli i skutecznie tego dokonali.

Na marginesie należy podnieść, że gdyby przyjąć, że sfałszowane przez oskarżonych weksle in blanco nie mogły stanowić, z uwagi na treść deklaracji wekslowej, dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej, to należałoby przypisać oskarżonym usiłowanie nieudolne popełnienia przestępstwa z art. 310 § 1 k.k. Nie ulega przecież wątpliwości, że oskarżeni podjęli działania zmierzające do wytworzenia "skutecznego" weksla in blanco, a więc dokumentu dającego podstawę do otrzymania sumy pieniężnej.

W świetle powyższych rozważań brak jest podstaw do uznania, że Sąd pierwszej instancji wydając zaskarżony wyrok dopuścił się błędu w ustaleniach faktycznych. Zebrany materiał dowody, uzupełniony na etapie postępowania odwoławczego, daje pełne podstawy do uznania, że oskarżeni podrobili szereg dokumentów, w tym dokumenty uprawniające do otrzymania sumy pieniężnej w postaci weksli in blanco.

Brak jednakże było podstaw do uznania, że oskarżeni dopuścili się fałszerstwa umowy pożyczki o numerze (...), w której jako pożyczkobiorca została wskazana I. G. W umowie tej nie ma bowiem w ogóle podpisu pożyczkobiorcy. W przypadku też wielu dokumentów nie ustalono, kto z oskarżonych wypełniał poszczególne rubryki. Dlatego również w tym zakresie należało zmienić opis czynu, nie wskazując, kto był wykonawcą poszczególnych zapisów.

Sąd pierwszej instancji w ślad za prokuratorem błędnie przyjął, że K. R. popełnił dziesięć przestępstw, a K. Z. (1) popełniła dziewięć przestępstw. Nie ulega bowiem wątpliwości, że oskarżeni działali z góry powziętym zamiarem fałszowania różnych dokumentów w celu wyłudzenia pieniędzy od spółki cywilnej (...). Działali oni w krótkich odstępach czasu. Tym samym należało przyjąć, że każde z nich, zgodnie z art. 12 § 1 k.k., popełniło jedno przestępstwo.

Podkreślić należy, że zmiana zaskarżonego wyroku poprzez przyjęcie, że oskarżeni dopuścili się jednego przestępstwa a nie wielu czynów zabronionych, jest zmianą na korzyść oskarżonych. Sąd bowiem w przypadku przestępstwa ciągłego wymierza tylko jedną karę w granicach ustawowego zagrożenia. Przy przyjęciu zaś, że czyny zostały popełnione w warunkach ciągu przestępstw kara może być wymierzona w wysokości do górnej granicy zwiększonej o połowę.

Sąd Okręgowy błędnie też zakwalifikował przypisane oskarżonym czyny z art. 310 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. Sąd nie mógł bowiem odnieść wypadku mniejszej wagi wyłącznie do podrobienia deklaracji wekslowych i weksli in blanco. Wypadek mniejszej wagi można odnosić jedynie co do całości czynu. Nie może być tak, że tylko jeden "fragment" przypisanego czynu stanowi wypadek mniejszej wagi. Z tego też powodu oraz mając na względzie związanie określonym w art. 434 § 1 k.p.k. zakazem reformationis in peius (prokurator nie zaskarżył wyroku w zakresie winy), należało przypisane oskarżonym przestępstwa zakwalifikować z art. 310 § 1 i 3 k.k. w zb. z art. 286 § 3 k.k. w zb. z art. 270 § 2a k.k. w zw. z art. 12 k.k.

Przypisanie oskarżonym jednego czynu zabronionego w miejsce wielu przestępstw nakładało na sąd odwoławczy obowiązek wymierzenia na nowo oskarżonym kar. Przyjęcie wypadku mniejszej wagi i zakwalifikowanie czynu z art. 310 § 1 i 3 k.k. nie obliguje do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Zgodzić się jednakże należy z Sądem Okręgowym, że wymierzenie oskarżonym kar nawet w najniższej wysokości przewidzianej w art. 310 § 1 k.k., pomimo istnienia szeregu okoliczności obciążających, miałoby charakter drakoński i jawnie niesprawiedliwy. Dlatego wręcz koniecznym jest zastosowanie przy wymiarze kar dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kar.

Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary nie daje jednakże możliwości wymierzenia oskarżonym kar o charakterze wolnościowym, chociaż za wymierzeniem takich kar przemawiają ich właściwości i warunki osobiste. Oskarżeni nie byli dotychczas karani, prowadzą unormowane życie osobiste, na swoim utrzymaniu posiadają małoletnie dzieci. Żadna z przewidzianych w kodeksie karnym instytucji nie daje możliwości wymierzenia oskarżonym kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. Wydaje się, że ustawodawca nowelizując w 2015 r. Kodeks karny niejako przeoczył, że przyjęcie wypadku mniejszej wagi w przypadku przestępstwa stypizowanego w art. 310 § 1 k.k. nie daje możliwości wymierzenia za taki czyn kary o charakterze wolnościowym.

Oczywiście rację ma prokurator, który wniósł apelację na niekorzyść oskarżonych, że w niniejszej spawie nie mogły być zastosowane przepisy obowiązujące przed dniem 1 lipca 2015 r. Na zastosowanie tych przepisów żadną miarą nie zezwalał art. 4 § 1 k.k., który każe badać względność ustawy, kiedy w dacie popełnienia czynu obowiązywały inne przepisy niż w dacie wyrokowania.

Wprawdzie w dacie popełnienia przez oskarżonych czynów art. 310 § 1 k.k. posiadał nieco inną treść niż obecnie, ale nie ma to żadnego znaczenia dla odpowiedzialności karnej oskarżonych. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1855), która weszła w życie 23 maja 2016 r. rozszerzyła bowiem znamiona tego przestępstwa o: "polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu". Zarówno przed 23 maja 2016 r., jak i po tej dacie przepis art. 310 § 1 k.k. penalizował podrobienie dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej. Nie zmieniło się zagrożenie przewidziane w tym przepisie.

W dacie popełnienia przez oskarżonych przestępstw, jak i w dacie orzekania obowiązywał przepis art. 69 § 1 k.k. w brzmieniu nadanym mu przez ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). W czasie pomiędzy tymi datami brzmienie tego przepisu nie ulegało żadnym zmianom. Zgodnie zaś z aktualną treścią tego przepisu możliwe jest zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku. W przypadku skazania za przestępstwo z art. 310 § 1 i 3 k.k. nie jest możliwe wymierzenie kar w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku również przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Nie ulega zatem żadnym wątpliwościom, że Sąd pierwszej instancji w niniejszej sprawie błędnie zastosował przepisy dające podstawę do zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kar pozbawienia wolności.

Biorąc z kolei pod uwagę ustalone przez Sąd pierwszej instancji okoliczności obciążające i łagodzące, za zasadne należało uznać orzeczenie wobec K. Z. (1) kary najniższej, jaka mogła być wymierzona przy zastosowaniu nadzwyczajnego złagodzenia kary. To, że stopień winy K. R. był większy niż oskarżonej, przemawiało za wymierzeniem mu kary w nieco wyższym rozmiarze niż oskarżonej. W kontekście ustalonych w sprawie okoliczności nie ulega bowiem najmniejszym wątpliwościom, iż to on był inicjatorem przestępczych zachowań, których w przeważającej mierze dopuścił się wspólnie i w porozumieniu z K. Z. (1). Wymierzenie im takich samych kar z pewnością nie byłoby sprawiedliwe.

Orzeczone wobec oskarżonych bezwzględne kary pozbawienia wolności będą z pewnością stanowić dla nich wystarczającą dolegliwość, aby spełnione zostały wobec nich cele zapobiegawcze i wychowawcze. Surowość tych kar powinna sprawić, że oskarżeni nigdy więcej nie popełnią podobnych czynów. Dlatego też za zbędne należało uznać orzekanie wobec K. R. i K. Z. (1) kar grzywien. Nie ma potrzeby, aby oskarżeni odczuli jeszcze większą dolegliwość w związku z popełnieniem przez nich przypisanym im przestępstw.

Zaznaczyć też należy, że wymierzone kary są na tyle surowe w odniesieniu do charakteru popełnionych przez oskarżonych przestępstw, że spełnią one również swoje funkcje w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Mając powyższe na względzie Sąd Apelacyjny na podstawie art. 437 § 2 k.p.k. orzekł jak w sentencji wyroku.

O nieopłaconych kosztach pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu odwoławczym orzeczono na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 k.p.k. i § 4 ust. 1 i 3, § 17 ust. 2 pkt 5 i § 20 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714).

Orzeczenie wobec oskarżonych o jednej opłacie za obie instancje opiera się na przepisie art. 10 § 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23 czerwca 1973 r. (t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.)

O pozostałych kosztach sądowych za postępowanie odwoławcze orzeczono na podstawie art. 634 k.p.k. i art. 627 k.p.k.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.