I1 C 87/2019 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2691775

Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. I1 C 87/2019

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Jędrzejewski.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. przeciwko L. W. o zapłatę

I. Oddala powództwo.

II. Kosztami procesu obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

III. Zasądza od powoda (...) (...) Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. na rzecz pozwanego L. W. kwotę 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Uzasadnienie faktyczne

(Powód) I. F. (...) Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w W. wniósł o zasądzenie od L. W. (pozwanego) kwoty 7.233,58 zł oraz odsetek ustawowych za opóźnienie do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania.

Pozwany w sprzeciwie wniósł o oddalenie powództwa wskazując, iż powód nie przedstawił żadnych wiarygodnych dokumentów które udowadniałyby istnienie i wysokość dochodzonego roszczenia. Wskazał również, że powód nie posiada legitymacji czynnej do występowania w postępowaniu a roszczenie jest przedawnione.

USTALENIA FAKTYCZNE

1. Powód twierdził, że w stosunku do pozwanego przysługuje mu wierzytelność w kwocie 7.233,58 zł wraz z odsetkami. Twierdzenie to wywodził z kserokopii dokumentów złożonych do akt sprawy.

2. (...) Bankiem (...) S.A. z siedzibą we W. a pozwanym w dniu 16 grudnia 2008 r. została zawarta umowa o udzielenie kredytu i wydanie płatniczej karty kredytowej z limitem 6.000 zł o numerze (...).

Dowód: kopia umowy k. 33-36

3. W dniu 14 listopada 2011 r. Bankiem (...) S.A. wystawił wyciąg z ksiąg rachunkowych Banku w który oświadczył, iż na dzień 14 listopada 2011 r. zobowiązanie pozwanego było wymagalne i wynosiło 7.223,24 zł, w tym 6.425,18 zł tytułem kapitału i reszta kwoty tytułem odsetek za opóźnienie i kosztów wezwań i upomnień. Umowa z tego samego dnia Bank sprzedał ta wierzytelność powodowi.

Dowód: kopia wyciągu k. 32, kopia umowy k. 24-31

OCENA DOWODÓW

4. Sądowi nie dano możliwości zapoznania się z dowodami strony powodowej na istnienie zobowiązania, gdyż do pozwu załączono jedynie kopie, nie spełniające wymogów dowodów w postępowaniu cywilnym, nieopatrzone żadnymi podpisami lub pieczęciami i podpisami za zgodność, które nie stanowią nawet dokumentów prywatnych.

ROZWAŻANIA PRAWNE

5. Na powodzie spoczywał obowiązek udowadniania faktów i twierdzeń skoro wywodził z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

6. Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

7. Kwestią sporną w niniejszej sprawie było to, czy istniała umowa między stronami (czy też poprzednikiem prawnym powoda a pozwanym) i czy istniała niespłacona wierzytelność z tytułu tej umowy.

8. Co do zasadności roszczenia powoda, tj. zasadności jego wysokości i wymagalności, należy wskazać, że powód nie wykazał, na jakiej podstawie dokonał ustaleń wysokości zadłużenia, kiedy została wypowiedzenia umowa, w jaki sposób i na jakiej podstawie były naliczane odsetki.

9. Powód w trakcie procesu nie przedstawił żadnych dowodów wskazujących, kiedy umowa została wypowiedziana jak zostały policzone należności. Wobec zakwestionowania wiarygodności załączonych przez powoda kopii, na powodzie spoczywał obowiązek przedłożenia oryginałów a tego nie uczynił. Samo sformułowanie żądań w ocenie Sądu to za mało by udowodnić swoje żądanie, mimo że to na powodzie, zgodnie z rozkładem ciężaru dowodów taki obowiązek spoczywał na powodzie.

10. Z tych względów Sąd oddalił powództwo na mocy art. 6 k.c.

11. O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sporu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c., obciążając nimi powoda i w części kosztów sądowych uznając je za uiszczone w całości.

12. W pkt III wyroku zasądził od powoda kwotę 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu poniesionych przez pozwanego reprezentowanego przez zawodowego pełnomocnika, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie stawkami.

1. Odnotować w kontrolce uzasadnień,

2. Odpis uzasadnienia doręczyć zgodnie z wnioskiem pełnomocnikowi powoda

3. Przedłożyć z wpływem lub za 20 dni.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.