Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723316

Wyrok
Sądu Rejonowego w Gdyni
z dnia 31 maja 2019 r.
I1 C 675/2019

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Jędrzejewski.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2019 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. przeciwko B. K. o zapłatę

I. Oddala powództwo.

II. Kosztami procesu obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości.

III. Zasądza od powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. kwotę 1.817 zł (tysiąc osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Zarządzenia:

1. Odnotować i zakreślić w rep. C

2. Akta z wpływem lub za 21 dni

Uzasadnienie faktyczne

(Powód) E. D. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedziba w G. wniósł o zasądzenie od B. K. (pozwany) kwoty 8.968,85 zł oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, kwestionując legitymacje czynna powoda do występowania z roszczeniem oraz zaprzeczając wysokości dochodzonych należności.

USTALENIA FAKTYCZNE

1. W dniu 11 maja 2017 r. między pozwanym a (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. zawarto umowę pożyczki gotówkowej, w której na 48 miesięcy pożyczono mu kwotę 6.156 zł. Pozwany miał oddać kwotę 13.650,25 zł wraz z odsetkami i opłatą w postaci prowizji za udzielenie pożyczki.

dowód: umowa pożyczki, harmonogram k. 16-27

OCENA DOWODÓW

2. Sąd odmówił dania wiary jako dowodowi na okoliczność przejścia na powoda uprawienia z (...) G. na powoda wydrukowi zatytułowanemu "zawiadomienie o przelewie wierzytelności" z karty 10 akt. Nie jest on podpisany przez żaden podmiot, nie jest dokumentem prywatnym, a jedynie wydrukiem pisma sporządzonego przez podmiot trzeci.

ROZWAŻANIA PRAWNE

3. Na powodzie spoczywał obowiązek udowadniania faktów i twierdzeń skoro wywodził z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

4. Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

5. Po stronie powoda zachodzi brak legitymacji procesowej. W ocenie Sądu powód nie wykazał, by w wyniku zawartej z (...) G. umowy sprzedaży wierzytelności doszło do przejęcia przez powoda wierzytelności dochodzonej w niniejszym postępowaniu. Powód nie załączył umowy przelewu wierzytelności z dnia 25 maja 2017 r., na którą się powołuje ani innych dokumentów z których wynikałoby takie przejście. Powód wskazując siebie jako następcę prawnego (...) G. winien wykazać, iż faktycznie nabył przedmiotową wierzytelność. W ocenie Sądu zaprzeczenie przez pozwanego tej okoliczności i poprzestanie tylko na twierdzeniach powoda nie są wystarczające do uznania, iż posiada on legitymacje czynną do występowania z powyższym żądaniem.

6. Celem procesu cywilnego jest urzeczywistnienie normy prawnej obowiązującej w stosunkach cywilnoprawnych. Żeby to urzeczywistnienie w konkretnym przypadku mogło nastąpić, w procesie cywilnym muszą brać udział - jako strony - te podmioty, wobec których zgodnie z prawem materialnym ma być zrealizowana odpowiednia norma prawna. Nie budzi wątpliwości, że tylko ze stosunku prawnego określonego przez prawo materialne płynie uprawnienie konkretnego podmiotu do występowania z konkretnym roszczeniem przeciwko innemu konkretnemu podmiotowi. To szczególne uprawnienie, oceniane z punktu widzenia prawa materialnego, nazywane jest legitymacją procesową. Jeśli zostanie wykazane, że strony są związane prawnomaterialnie z przedmiotem procesu, którym jest roszczenie procesowe, to zostanie wykazana legitymacja procesowa powoda (czynna) i pozwanego (bierna). W przeciwnym razie brak będzie legitymacji procesowej, czy to powoda, czy też pozwanego albo też obu stron. Wprawdzie treść legitymacji powoda i legitymacji pozwanego jest inna, gdyż powód jest uprawniony, a pozwany jest zobowiązany, ale obie legitymacje zbiegają się do tego samego przedmiotu, który właśnie jest przedmiotem rozpoznania i rozstrzygnięcia sądu.

7. Wobec tego, że legitymacja procesowa stanowi przesłankę materialnoprawną, sąd dokonuje oceny w zakresie jej istnienia w chwili orzekania co do istoty sprawy, tj. w chwili wyrokowania. Brak legitymacji czynnej, jak i biernej prowadzi zaś do wydania wyroku oddalającego powództwo.

8. Z tych względów Sąd oddalił powództwo na mocy art. 6 k.c.

9. O kosztach procesu Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sporu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c., obciążając nimi powoda i uznając je za uiszczone w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.