I1 C 1646/2017 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2770429

Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2019 r. I1 C 1646/2017

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Ewa Kokowska-Kuternoga.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Gdyni sprawy z powództwa Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. P. na rzecz powoda Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 4297, 15 zł (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem 15/100 zł złotych) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP - nie więcej niż maksymalne odsetki za opóźnienie-od kwoty 3998, 38 zł od dnia 6 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanej J. P. na rzecz powoda Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 6024, 59 zł (sześć tysięcy dwadzieścia cztery 59/100 zł złotych) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP - nie więcej niż maksymalne odsetki za opóźnienie-od kwoty 5588, 04 zł od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;

III zasądza od pozwanej J. P. na rzecz powoda Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 5490, 03 zł (pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt 03/100 zł złotych) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP - nie więcej niż maksymalne odsetki za opóźnienie-od kwoty 5135, 44 zł od dnia 6 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;

IV zasądza od pozwanej J. P. na rzecz powoda Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 2854, 42 zł (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem 42/100 zł złotych) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP - nie więcej niż maksymalne odsetki za opóźnienie-od kwoty 2649, 53 zł od dnia 6 lutego 2017 r. do dnia zapłaty;

V zasądza od pozwanej J. P. na rzecz powoda Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 7687,00 zł (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiat siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 5400,00 (pieć tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

Uzasadnienie faktyczne

Powód - Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. w dniu 28 lipca 2017 r. wniósł 4 pozwy przeciwko J. P. o zasądzenie kwot: 4297, 15 zł, 6024, 59 zł, 5490,03 zł, 2854, 42 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym nie więcej niż odsetki ustawowe maksymalne od kwot:3998, 38 zł, 2649, 53 zł, 5135, 44 zł - od dnia 6 lutego 2017 r., i 5588,04 zł - od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż na podstawie wystawionego przez siebie wyciągu z ksiąg bankowych, posiada wymagalną wierzytelność wobec pozwanego z tytułu 4 umów o pożyczkę, wynoszącą na dzień sporządzenia wyciągu, kwotę dochodzoną niniejszym pozwem wraz z skapitalizowanymi odsetkami do dnia wniesienia pozwu. Jak wynika z uzasadnienia pozwu, wezwania do spłaty zadłużenia, kierowane na adres pozwanego nie spowodowały spłaty długu.

(pozew, k. 2-6 akt I 1 C 1646/17, 1648/17, 1649/17, 1650/17)

W dniu 13 września 2017 r. wydano 4 nakazy zapłaty, w których uwzględniono żądania powoda w całości

(nakazy zapłaty, k. 5 akt I 1 C 1646/17, 1648/17, 1649/17, 1650/17)

Pozwany, J. P., złożyła sprzeciwy od ww. nakazów zapłaty,a potem odpowiedzi na pozew, zarzucając brak udowodnienia roszczenia, nieważność umów, braku zasadności żądania odsetek za opóźnienie braku wypowiedzenia umowy, wiec braku wymagalności części zobowiązania, braku wykazania wysokości odsetek, zamieszczenia w umowie klauzul niedozwolonych, przedawnienie roszczenia,

(sprzeciwy, k. 7v-8 akt I 1 C 1646/17, 1648/17, 1649/17, 1650/17, OP, k. 53-66 akt 1646/17 i 1650/17)

Postanowieniami z dnia 17 października 2017 r. wszystkie 4 sprawy zostały przekazane wg właściwości Sądowi Rejonowemu w Gdyni z uwagi na utratę mocy ww. nakazów zapłaty po wniesionych sprzeciwach

(postanowienia, k. 11v akt I 1 C 1646/17, 1648/17, 1649/17, 1650/17)

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni, powód uzupełnił braki formalne pozwu i wniósł przeciwko J. P. o zasądzenie kwot: 4297, 15 zł, 6024, 59 zł, 5490,03 zł, 2854, 42 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym nie więcej niż odsetki ustawowe maksymalne od kwot:3998, 38 zł, 2649, 53 zł, 5135, 44 zł - od dnia 6 lutego 2017 r., i 5588,04 zł - od dnia 7 lutego 2017 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż na podstawie wystawionego przez siebie wyciągu z ksiąg bankowych, posiada wymagalną wierzytelność wobec pozwanego z tytułu 4 umów o pożyczkę, wynoszącą na dzień sporządzenia wyciągu, kwotę dochodzoną niniejszym pozwem wraz z skapitalizowanymi odsetkami do dnia wniesienia pozwu. Jak wynika z uzasadnienia pozwu, wezwania do spłaty zadłużenia, kierowane na adres pozwanego nie spowodowały spłaty długu

(pozwy, k. 19-20v akt I 1 C 1646/17, 1648/17, 1649/17, 1650/17)

Sprawy I 1 C 1646/17, 1648/17, 1649/17, 1650/17 zostały połączone do wspólnego rozpoznania i prowadzone były pod sygnaturą I 1 C 1646/17.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

J. P. i Bank (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. łączyły 4 umowy o pożyczkę:

- z dnia 22 września 2015 r. nr (...), w kwocie 5050 zł na 24 miesiące z rocznym oprocentowaniem w wysokości 7,990% wg stałej stopy pod warunkiem wpływu na rachunek pożyczkobiorcy w ww. banku miesięcznie min. 800 zł, pod rygorem podwyższenia oprocentowania o 1 p.p. i przeliczenia w ten sposób pozostałych do spłaty od następnego miesiąca rat pożyczki; raty pożyczki wynosiły po 244, 82 zł miesięcznie, płatne do 20-go dnia każdego miesiąca; uruchomienie środków z pożyczki nastąpi najpóźniej w ciągu 7-u dni od ustanowienia zabezpieczeń ww. pożyczki; odsetki od kwoty do wpłaty są naliczane za każdy dzień od salda zadłużenia i płatne razem z miesięcznymi ratami kapitałowymi przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni-łączna kwota odsetek spłacanych terminowo wynosi 504, 01 zł; całkowity koszt pożyczki w przypadku jej terminowego spłacania wyniesie 867, 61 zł; całkowita kwota do zapłaty wyniesie 5917, 61 zł; wskazano w par 7, że zabezpieczenie pożyczki nie jest udzielane. Ustalono, ze odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są wg rocznej stopy procentowej określonej w cenniku "Pożyczka, opłaty, prowizje" w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym - na dzień zawarcia umowy wynosiły 10% -nie więcej niż odsetki ustawowe maksymalne i w razie zmiany ww. stopy przez bank centralny będą przeliczanie. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zapewnienia w rachunku kwot w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki w terminie wymagalności. W razie braku spłaty w terminie bank, nie wcześniej niż 5-go dnia od wystąpienia zaległości, może podjąć czynności monitorujące w postaci:max 6 sms-ów,2 listy, 2 wezwań do zapłaty co dwa tygodnie, 10 telefonów-wszystko adekwatnie do możliwości komunikacyjnych z pożyczkobiorcą, postawy pożyczkobiorcy co do warunków spłaty i historii dotychczasowej współpracy z bankiem. Przy braku spłaty zobowiązania w ustalonym terminie, począwszy od dnia następnego, niespłacona kwota traktowana jest jak zadłużenie przeterminowane. Wpłaty pożyczkobiorcy są zaliczane na:

1. koszty poniesione przez bank,

2. prowizje i opłaty,

3. odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

4. odsetki umowne od zadłużenia nieprzeterminowanego,

5. kapitał

- w kolejności od najstarszej wymaganej wpłaty.

- z dnia 26 listopada 2014 r. nr (...) w kwocie 4050 zł na 36 miesięcy, z rocznym oprocentowaniem w wysokości 10,99% wg stałej stopy pod warunkiem wpływu na rachunek pożyczkobiorcy w ww. banku miesięcznie min. 800 zł, pod rygorem podwyższenia oprocentowania o 1 p.p. i przeliczenia w ten sposób pozostałych do spłaty od następnego miesiąca rat pożyczki; raty pożyczki wynosiły po 145, 82 zł miesięcznie, płatne do 20-go dnia każdego miesiąca; uruchomienie środków z pożyczki nastąpi najpóźniej w ciągu 7-u dni od ustanowienia zabezpieczeń ww. pożyczki; odsetki od kwoty do wpłaty są naliczane za każdy dzień od salda zadłużenia i płatne razem z miesięcznymi ratami kapitałowymi przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni-łączna kwota odsetek spłacanych terminowo wynosi 850, 90 zł; całkowity koszt pożyczki w przypadku jej terminowego spłacania wyniesie 1255, 50 zł-w tym prowizja - 404, 60 zł; całkowita kwota do zapłaty wyniesie 5305, 50 zł; wskazano w par 7, że zabezpieczenie pożyczki nie jest udzielane. Ustalono, ze odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są wg rocznej stopy procentowej określonej w cenniku "Pożyczka, opłaty, prowizje" w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym - na dzień zawarcia umowy wynosiły 12% -nie więcej niż odsetki ustawowe maksymalne i w razie zmiany ww. stopy przez bank centralny będą przeliczanie. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zapewnienia w rachunku kwot w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki w terminie wymagalności. W razie braku spłaty w terminie bank, nie wcześniej niż 5-go dnia od wystąpienia zaległości, może podjąć czynności monitorujące w postaci:max 6 sms-ów,2 listy, 2 wezwań do zapłaty co dwa tygodnie, 10 telefonów-wszystko adekwatnie do możliwości komunikacyjnych z pożyczkobiorcą, postawy pożyczkobiorcy co do warunków spłaty i historii dotychczasowej współpracy z bankiem. Przy braku spłaty zobowiązania w ustalonym terminie, począwszy od dnia następnego, niespłacona kwota traktowana jest jak zadłużenie przeterminowane. Wpłaty pożyczkobiorcy są zaliczane na:

1. koszty poniesione przez bank,

2. prowizje i opłaty,

3. odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

4. odsetki umowne od zadłużenia nieprzeterminowanego,

5. kapitał

- w kolejności od najstarszej wymaganej wpłaty.

- z dnia 24 lipca 2015 r. nr (...) w kwocie 4900 zł, na 84 miesiące, z rocznym oprocentowaniem w wysokości 8,99% wg stałej stopy pod warunkiem wpływu na rachunek pożyczkobiorcy w ww. banku miesięcznie min. 1600 zł, pod rygorem podwyższenia oprocentowania o 1 p.p. i przeliczenia w ten sposób pozostałych do spłaty od następnego miesiąca rat pożyczki; raty pożyczki wynosiły po 88, 26 zł miesięcznie, płatne do 20-go dnia każdego miesiąca; uruchomienie środków z pożyczki nastąpi najpóźniej w ciągu 7-u dni od ustanowienia zabezpieczeń ww. pożyczki; odsetki od kwoty do wpłaty są naliczane za każdy dzień od salda zadłużenia i płatne razem z miesięcznymi ratami kapitałowymi przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni-łączna kwota odsetek spłacanych terminowo wynosi 2002, 86 zł; całkowity koszt pożyczki w przypadku jej terminowego spłacania wyniesie 2590,37 zł-w tym prowizja - 587, 51 zł; całkowita kwota do zapłaty wyniesie 7490, 37 zł; wskazano w par 7, że zabezpieczenie pożyczki nie jest udzielane. Ustalono, ze odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są wg rocznej stopy procentowej określonej w cenniku "Pożyczka, opłaty, prowizje" w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym - na dzień zawarcia umowy wynosiły 10% -nie więcej niż odsetki ustawowe maksymalne i w razie zmiany ww. stopy przez bank centralny będą przeliczanie. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zapewnienia w rachunku kwot w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki w terminie wymagalności. W razie braku spłaty w terminie bank, nie wcześniej niż 5-go dnia od wystąpienia zaległości, może podjąć czynności monitorujące w postaci:max 6 sms-ów,2 listy, 2 wezwań do zapłaty co dwa tygodnie, 10 telefonów-wszystko adekwatnie do możliwości komunikacyjnych z pożyczkobiorcą, postawy pożyczkobiorcy co do warunków spłaty i historii dotychczasowej współpracy z bankiem. Przy braku spłaty zobowiązania w ustalonym terminie, począwszy od dnia następnego, niespłacona kwota traktowana jest jak zadłużenie przeterminowane. Wpłaty pożyczkobiorcy są zaliczane na:

1. koszty poniesione przez bank,

2. prowizje i opłaty,

3. odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

4. odsetki umowne od zadłużenia nieprzeterminowanego,

5. kapitał

- w kolejności od najstarszej wymaganej wpłaty.

- z dnia 5 sierpnia 2014 r. nr (...) w kwocie 6700 zł, na 84 miesiące, z rocznym oprocentowaniem w wysokości 14,99% wg stałej stopy pod warunkiem wpływu na rachunek pożyczkobiorcy w ww. banku miesięcznie min. 800 zł, pod rygorem podwyższenia oprocentowania o 1 p.p. i przeliczenia w ten sposób pozostałych do spłaty od następnego miesiąca rat pożyczki; raty pożyczki wynosiły po 137, 01 zł miesięcznie, płatne do 20-go dnia każdego miesiąca; uruchomienie środków z pożyczki nastąpi najpóźniej w ciągu 7-u dni od ustanowienia zabezpieczeń ww. pożyczki; odsetki od kwoty do wpłaty są naliczane za każdy dzień od salda zadłużenia i płatne razem z miesięcznymi ratami kapitałowymi przy założeniu, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 360 dni-łączna kwota odsetek spłacanych terminowo wynosi 4653, 37 zł; całkowity koszt pożyczki w przypadku jej terminowego spłacania wyniesie 5055,37 zł-w tym prowizja - 402, 00 zł; całkowita kwota do zapłaty wyniesie 11755, 37 zł; wskazano w par 7, że zabezpieczenie pożyczki nie jest udzielane. Ustalono, ze odsetki od zadłużenia przeterminowanego naliczane są wg rocznej stopy procentowej określonej w cenniku "Pożyczka, opłaty, prowizje" w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym - na dzień zawarcia umowy wynosiły 16% -nie więcej niż odsetki ustawowe maksymalne i w razie zmiany ww. stopy przez bank centralny będą przeliczanie. Pożyczkobiorca zobowiązał się do zapewnienia w rachunku kwot w wysokości wystarczającej na pokrycie zobowiązań z tytułu udzielonej pożyczki w terminie wymagalności. W razie braku spłaty w terminie bank, nie wcześniej niż 5-go dnia od wystąpienia zaległości, może podjąć czynności monitorujące w postaci:max 6 sms-ów,2 listy, 2 wezwań do zapłaty co dwa tygodnie, 10 telefonów-wszystko adekwatnie do możliwości komunikacyjnych z pożyczkobiorcą, postawy pożyczkobiorcy co do warunków spłaty i historii dotychczasowej współpracy z bankiem. Przy braku spłaty zobowiązania w ustalonym terminie, począwszy od dnia następnego, niespłacona kwota traktowana jest jak zadłużenie przeterminowane. Wpłaty pożyczkobiorcy są zaliczane na:

1. koszty poniesione przez bank,

2. prowizje i opłaty,

3. odsetki od zadłużenia przeterminowanego,

4. odsetki umowne od zadłużenia nieprzeterminowanego,

5. kapitał

- w kolejności od najstarszej wymaganej wpłaty.

W okresie obowiązywania ww. umów J. P. doprowadziła do powstania zaległości z tytułu zaciągniętych zobowiązań:

- z tytułu umowy nr (...) z dnia 22 września 2015 r. na dzień wypowiedzenia umowy tj. 17 października 2016 r-w wysokości: kapitał - 3998, 38 zł, odsetki umowne - 153, 92 zł, odsetki przeterminowane- 35, 69 zł

- z tytułu umowy nr (...) z dnia 5 sierpnia 2014 r. na dzień wypowiedzenia umowy tj. 17 października 2016 r-w wysokości: kapitał - 5588, 04 zł, odsetki umowne - 263, 70 zł, odsetki przeterminowane- 14, 88 zł.

- z tytułu umowy nr (...) z dnia 24 lipca 2015 r. na dzień wypowiedzenia umowy tj. 17 października 2016 r-w wysokości: kapitał - 5135, 80 zł, odsetki umowne - 199, 33 zł, odsetki przeterminowane- 7, 61 zł.

- z tytułu umowy nr (...) z dnia 26 listopada 2014 r. na dzień wypowiedzenia umowy tj. 17 października 2016 r-w wysokości: kapitał - 2649, 54 zł, odsetki umowne - 115, 15 zł, odsetki przeterminowane- 20, 36 zł.

umowy pożyczki,k. 23-24v, wyciągi z ksiąg Banku-k. 28-28v, regulamin, k. 39-40,41-42, 46-47, 39-40, 125-157v,tabela opłat k.84-94v,86-90,95- 99v, 158-173,zestawienie transakcji na koncie, k. 43,44, 50,81- 83v,83-85v, 92-94v 119-124v, akt I 1 C 1646/17, 1648/17, 1649/17, 1650/17, opinia biegłego, k. 191-202 akt I 1 C 1646/17,

Wypowiedzenie umowy pożyczki z dnia 23 sierpnia 2016 r. oraz wezwanie do zapłaty zadłużenia, z dnia 6 lutego 2016 r., kierowane na adres J. P. nie spowodowały spłaty zadłużenia.

bez sporne, ponadto: wypowiedzenia umowy wraz dowodem otrzymania go,k. 21-22,22-23,21-22,23-24 wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru - k. 1326-27, 21-22, 26-27, 24-25- akt I 1 C 1646/17, 1648/17, 1649/17, 1650/17;

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa.

W niniejszej sprawie powód dochodząc zapłaty wskazanej w pozwie kwoty i będąc reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika powinien był wykazać zasadność obciążenia pozwanego żądaną kwotą, charakter umowy jaka łączyła strony oraz jakie świadczenia w ramach tej umowy powinien pozwany ponosić na rzecz poprzednika prawnego powoda. Zdaniem Sądu to powód jako profesjonalista, od którego wymaga się staranności w wyższym stopniu, powinien ponosić wszelkie konsekwencje związane ze swoją niedokładnością, zaniedbaniem i niekonsekwencją. Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie powinien w zasadzie dowieść powód. Nawet brak zajęcia stanowiska przez pozwanego nie zwalnia powoda od wykazania sądowi, iż żądanie sformułowane w pozwie istnieje.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez stronę powodową w toku postępowania. Dowody uznane zostały za wiarygodne w całości, albowiem nie budzą one zastrzeżeń, co do autentyczności i prawdziwości twierdzeń w nich zawartych. Ponadto Sąd oparł się na opinii biegłego, posiadającego wiadomości specjalne, nie znane Sądowi, celem zweryfikowania rozliczeń sporządzonych przez bank pożyczek udzielonych pozwanej, a nie spłaconych. Biegły sądowy, powołany w tej sprawie sporządził swoją opinię rzetelnie, jego wnioski są spójne, logicznie wywodzą się z przeprowadzonych czynności sprawdzających. Sąd nie znalazł powodów, aby kwestionować opinię biegłego wydana w tej sprawie. Natomiast pozwany zarzucił, że opinia jest sporządzona w oparciu o dokumenty prywatne. Jednak, tylko takie są w niniejszej sprawie dowodami i tym samym przedmiotem oceny Sądu, więc zarzut ten jest chybiony.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

W niniejszej sprawie w zasadzie bezspornym było, w sumie przyznanym przez pozwaną, iż pozwana nie jest rozliczona z powodem z tytułu otrzymanych 4 pożyczek. Na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych powoda, mającego walor dokumentu urzędowego, a także potwierdzającej ww. rozliczenie, opinii biegłego, zadłużenie pozwanego z tytułu zawartych z powodem 4 umów pożyczki, stanowi kwoty dochodzone pozwami w niniejszej sprawie. Na podstawie powyższych dokumentów, powodowi należne są również odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym od kwot wskazanych w pozwach.

W zakresie tych należności znajdowały one oparcie w przepisach kodeksu cywilnego regulującego umowę pożyczki i świadczenia uboczne w postaci odsetek za opóźnienie (art. 720-724 k.c. i art. 481 § 1 i 2 k.c.) oraz postanowieniach umowy, podlegającej szczególnemu reżimowi określonemu w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, z późn. zm.). Przywołany przepis art. 720 k.c. stanowi bowiem, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości; zaś przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w szczególności art. 3 ust. 1 określa, że przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi, a także art. 3 ust. 2 pkt 1 określający, że za umowę o kredyt konsumencki uważa się również umowę pożyczki.

Wobec faktu, iż pozwany zawarł umowy pożyczek, zaprzestając spłaty wynikających z nich zobowiązań, co stwierdzone zostało dokumentem urzędowym w postaci wyciągu z ksiąg bankowych powodowego banku oraz opinią biegłego sadowego, Sąd uznał powództwo za zasadne odnośnie roszczeń głównych stanowiących kwotę niespłaconego kapitału oraz co do kwoty skapitalizowanych odsetek umownych od tego kapitału i skapitalizowanych przeterminowanych odsetek.

Pozwany zarzucił:

1. Przedawnienie roszczenia,

2. Naruszenie art. 75c ustawy prawo bankowe,

3. Nieważność postanowień umowy.

Odnośnie przedawnienia: Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Przepis art. 120 k.c. stanowi, że bieg przedawnienia roszczenia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Art. 123. § 1.k.c. stanowi:" Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.", a art. 124. § 1.k.c. stanowi:" Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo."

Roszczenia o zapłatę poszczególnych rat zadłużenia, wynikającego czy to z umowy kredytu, czy też umowy o kartę kredytową, mają charakter okresowy. Roszczenia wynikające z ww. umów przedawniają się więc z upływem trzech lat od dnia wymagalności poszczególnych rat kredytu. Obecnie żaden przepis szczególny nie wskazuje innego okresu przedawnienia dla umowy kredytu - mają więc tu zastosowanie ogólne przepisy, wraz ze wskazanym wyżej art. 118 k.c. na czele. Podany termin 3 lat nie upłynął do chwili wniesienia pozwu, więc roszczenia powoda nie są przedawnione.

Odnośnie naruszenia art. 75c ustawy prawo bankowe: Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jedn.: Dz. U. Z 2015 r. Poz. 128 z późn. zm.) i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., jeśli kredytobiorca opóżnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym Bank informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Przyjmując, że po upływie 14-u dni roboczych od wypowiedzenia zaczął biec dopiero termin wypowiedzenia, który kończy się p 30-u dniach, powództwo wytoczone następnie przez bank o zapłatę można traktować jako odmowa restrukturyzacji, w takiej sytuacji brak podstaw do utrzymania się zarzutu, że powód nie przeprowadził procedury z art. 75c, bo można przyjąć, że odmówił restrukturyzacji. Szczególnie, że pozwana do chwili wydania orzeczenia, nie poczyniła żadnych kroków zmierzających do złożenia wniosku o restrukturyzację, będąc reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, nie dokonała też spłaty zadłużenia z tytułu ww. 4 pożyczek, nie negując faktu, że zaprzestała spłaty zobowiązań.

Odnośnie nieważności klauzul umów: pozwany nie wskazał, jakie konkretnie klauzule budzą jego wątpliwości co do ich legalności. Zgodnie bowiem z przepisem art. 3851 § 1 i 3 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Nieuzgodnione indywidualnie są zaś te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. W ocenie Sądu postanowienia umów pożyczek, które zawarła pozwana, nie zawierają klauzul, których treść jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta.- Sąd ocenił warunki tych umów jako nie prowadzące do zapewnienia powodowi nieuzasadnionych korzyści, czy naruszające interesy ekonomiczne konsumenta w rażący sposób.

Pokreślić należy, że postanowienia umów w sposób rażący musiałyby naruszać interesy konsumentów, w szczególności te ekonomiczne związane z obowiązkiem uiszczenia znacznych i dodatkowych kosztów, które mogą prowadzić do zwiększenia istniejącego zadłużenia. Działanie legitymizowane treścią zapisu prowadzić by musiał w rezultacie do obciążenia zadłużonego klienta kolejnymi zobowiązaniami w praktyce utrudniając mu możliwość uregulowania należności wynikającej ze zobowiązania pierwotnego.

Z uwagi na powyższe w tym zakresie Sąd uznał zarzut abuzywności sformułowany ogólnikowo, za całkowicie nieuzasadniony.

Sąd uwzględniając powództwo w całości, orzekł jak w punkcie I wyroku.

Powód żądał odsetek umownych od kwot kapitału objętych żądaniem pozwu od dnia wskazanego w pozwach w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym nie więcej niż maksymalne odsetki za opóźnienie. Sąd uznał, że to żądanie znajduje potwierdzenie w zebranym materiale dowodowym, dlatego, z uwzględnieniem art. 481 k.c. (§ 1.:" Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.".) oraz art. 482. § 1. (Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.)

O kosztach procesu w pkt V sentencji wyroku Sąd orzekł zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu na podstawie art. 98 k.p.c. i art. 108 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, obciążając pozwanego kosztami procesu w całości. Na koszty tej sprawy w kwocie 7687 zł składają się: opłaty od pozwu - 54 zł, 76 zł, 69 zł, 36 zł, opłata od pełnomocnictwa- 4 x 17 zł = 68 zł, koszt opinii biegłego - 1984 zł, koszt zastępstwa procesowego pełnomocnika: 2x 900 zl i 2 x 1800 zł = 5400 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.