Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616126

Wyrok
Sądu Rejonowego w Gdyni
z dnia 11 października 2018 r.
I1 C 1355/2017

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Iwona Tusk-Kasiewicz.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. w Gdyni sprawy z powództwa S. T. przeciwko T. J. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. J. na rzecz powódki S. T. kwotę 2 550 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 30 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego T. J. na rzecz powódki S. T. kwotę 1 017,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.