I UZ 14/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508657

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r. I UZ 14/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera (spr.).

Sędziowie SN: Dawid Miąsik, Piotr Prusinowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania "G." Spółki z o.o. w C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. z udziałem zainteresowanego J.W. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 20 czerwca 2018 r., zażalenia odwołującej się "G." Spółki z o.o. w C. na postanowienie Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 6 lutego 2018 r., sygn. akt III AUa (...), uchyla zaskarżone postanowienie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.