I USKP 3/21 - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3113287

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2021 r. I USKP 3/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sędziowie SN: Maciej Pacuda (spr.), Romualda Spyt.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania K. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z. o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 28 stycznia 2021 r., skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. akt III AUa (...),

1) uchyla zaskarżony wyrok i oddala apelację,

2) zasądza od organu rentowego na rzecz ubezpieczonego kwotę 1800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu kasacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.