I UK 54/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609478

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2019 r. I UK 54/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania J. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddziałowi w Ł. z udziałem zainteresowanej K. Spółki Komandytowej w Ł. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 21 stycznia 2019 r.,

w związku ze skargą kasacyjną ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w

(...) z dnia 31 lipca 2017 r., sygn. akt III AUa (...),

na podstawie art. 207 § 3 zdanie drugie k.p.c. w związku z art. 39821 i art. 391 § 1 k.p.c. wyraża zgodę na złożenie przez pełnomocnika organu rentowego pisma przygotowawczego w postępowaniu kasacyjnym (pismo procesowe z 4 stycznia 2019 r. z załącznikami).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.