Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2566948

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 23 października 2018 r.
I UK 416/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Rączka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania K. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w P. o zwrot nienależnie wypłaconego zasiłku chorobowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 23 października 2018 r., skargi kasacyjnej ubezpieczonej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w O. z dnia 9 czerwca 2017 r., sygn. akt IV Ua (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.