I UK 340/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2642136

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2019 r. I UK 340/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania T. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

T. (...), K. D., W. M., W. K., P. Z. i M. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddziałowi w Ł. z udziałem zainteresowanych: Syndyka Masy Upadłości K. (...) Sp. z o.o. w O. w upadłości likwidacyjnej, M. D. i K. K. o ustalenie podlegania ubezpieczeniu,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 2 kwietnia 2019 r.,

w związku ze skargą kasacyjną T. O. od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt III AUa (...),

na podstawie art. 207 § 3 zdanie drugie k.p.c. w związku z art. 39821 i art. 391 § 1 k.p.c. wyraża zgodę na złożenie przez pełnomocnika organu rentowego pisma przygotowawczego w postępowaniu kasacyjnym (pismo procesowe z dnia 11 marca 2019 r.)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.