I UK 308/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3148129

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2020 r. I UK 308/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sędziowie SN: Halina Kiryło (spr.), Maciej Pacuda.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania E. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. z udziałem zainteresowanych: J. G., J. J., B. K. i S. M. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ustalenie podstawy wymiaru składek, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 września 2020 r., skargi kasacyjnej odwołującej się Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 14 lutego 2019 r., sygn. akt III AUa (...), odracza rozpoznanie skargi kasacyjnej do czasu zajęcia stanowiska przez Prokuratora Generalnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.