Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508631

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
I UK 248/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dawid Miąsik.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania T. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. o świadczenie rehabilitacyjne,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 10 kwietnia 2018 r.,

skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt V Ua (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.