Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665376

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 16 maja 2019 r.
I UK 228/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Staryk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddziałowi w Ł. z udziałem zainteresowanego H. C. o podleganie ubezpieczeniom społecznym,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 16 maja 2019 r.,

skargi kasacyjnej K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od wyroku

Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 26 stycznia 2018 r., sygn. akt III AUa (...),

1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,

2. zasądza od K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz organu rentowego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.