I UK 191/19, Zawieszenie postępowania kasacyjnego z powodu śmierci strony. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2698440

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2019 r. I UK 191/19 Zawieszenie postępowania kasacyjnego z powodu śmierci strony.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania G.P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w K. o prawo do emerytury, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 lipca 2019 r., w związku ze skargą kasacyjną ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...). z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt III AUa (...), na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 39821 k.p.c. zawiesza postępowanie kasacyjne w związku ze śmiercią odwołującego się G.P. - do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 16 lipca 2019 r. (które wpłynęło do Sądu Najwyższego 23 lipca 2019 r.) pełnomocnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w K. poinformował Sąd Najwyższy, że ubezpieczony (skarżący) G.P. zmarł 26 kwietnia 2019 r. Do pisma dołączono odpis skrócony aktu zgonu (w kopii) G.P., wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego w K.

Uzasadnienie prawne

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Rozpoznawana sprawa - prawo do emerytury kombatanckiej - jest sprawą o prawa majątkowe. Zgodnie z art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. w razie śmierci strony sąd zawiesza postępowanie z urzędu do czasu zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego (art. 180 § 1 pkt 1 k.p.c.). Dotyczy to przede wszystkim spraw o prawa majątkowe, w których możliwe jest następstwo prawne. Zawieszenie postępowania z powodu śmierci strony obejmuje także postępowanie kasacyjne (art. 39812 k.p.c.).

Z tych przyczyn Sąd Najwyższy - działając z urzędu - zawiesił postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.