Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508620

Zarządzenie
Sądu Najwyższego
z dnia 20 czerwca 2018 r.
I UK 188/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania J. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o prawo do renty socjalnej,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 20 czerwca 2018 r.,

w związku ze skargą kasacyjną ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 12 października 2017 r., sygn. akt III AUa.../17,

na podstawie art. 130 § 5 k.p.c. w związku z art. 871 k.p.c. zwraca pismo datowane na 9 czerwca 2018 r., sporządzone i wniesione osobiście przez skarżącego J. O.

"w ślad za kasacją sporządzoną przez pełnomocnika", wraz z załącznikiem, ponieważ w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów i radców prawnych, co obejmuje także sporządzanie i wnoszenie pism kierowanych do Sądu Najwyższego w tym postępowaniu.

Przedstawione w piśmie informacje i argumenty należy przekazać pełnomocnikowi z urzędu (adw. G. S) z ewentualną prośbą o ich wykorzystanie w postępowaniu kasacyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.