I UK 185/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3070147

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2020 r. I UK 185/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera (spr.).

Sędziowie SN: Halina Kiryło, Maciej Pacuda.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania "E." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. z udziałem zainteresowanego A.P. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym i o ustalenie podstawy wymiaru składek, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 września 2020 r., skargi kasacyjnej odwołującej się Spółki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt III AUa (...), na podstawie art. 3988 § 1 k.p.c. zwraca się do Prokuratora Generalnego o zajęcie na piśmie stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego oraz odpowiedzi na skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.