Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2649765

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
I UK 144/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Staryk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa R. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w P. o emeryturę,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 2 kwietnia 2019 r.,

skargi kasacyjnej organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.