Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1726605

Wyrok
Trybunału Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 21 sierpnia 1974 r.
I TR 481/74

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Zarówno ustawa z 23 stycznia 1968 r. (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 11), jak o obowiązująca w jej miejsce od 1 sierpnia 1974 r. ustawa z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych (Dz. U. z 1974 r. Nr 21, poz. 117) dają, pod warunkami w nich wskazanymi, uprawnienie do renty inwalidzkiej żołnierzom niezawodowym Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a więc tylko osobom mającym w czasie pełnienia służby wojskowej obywatelstwo polskie, tylko one bowiem mogą być uważane za żołnierzy w rozumieniu tych ustaw.

Zainteresowany stał się inwalidą w związku z udziałem w ruchu podziemnym i partyzanckim walczącym o wyzwolenie Grecji spod najazdu hitlerowskiego, będąc wówczas obywatelem greckim.