Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721940

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 25 września 2019 r.
I SPP/Go 99/19

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - Damian Bronowicki po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E.S. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w podatku od towarów i usług za grudzień 2009 r. postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

E.S. złożyła skargę na wymienioną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wraz ze skargą wniosła o zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu swojego wniosku podniosła m.in., że ze względu na niską emeryturę, przewlekła chorobę i uszczerbek na zdrowiu nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów bez uszczerbku koniecznego utrzymania.

Z zawartego w urzędowym formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że mieszka sama. Nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych i innych praw majątkowych, wierzytelności oraz przedmiotów wartościowych. Utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.232,98 zł oraz dodatków: mieszkaniowego - 202,31 zł oraz energetycznego - 15,80 zł.

Wśród zobowiązań i stałych wydatków wskazała: czynsz (741,30 zł), energia (50 zł), gaz (60 zł), telefon (36 zł), dzierżawa ogródka (15 zł), ubezpieczenie mieszkania (12 zł), koszty leczenia (100 zł), koszty rehabilitacji (100 zł).

Stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - powoływanej dalej jako p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Z kolei art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. określa przesłanki, na podstawie których następuje przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej. W zakresie częściowym następuje ono, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Sytuacja rodzinna i majątkowa skarżącej jest znana orzekającemu z innych postępowań. Dla przykładu, w sprawach I SA/Go 30/19 oraz I SA/Go 31/19 zwolniono skarżącą od kosztu sądowych. W sprawach tych skarżąca przedłożyła m.in. kopie decyzji o waloryzacji emerytury oraz o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i energetycznego. Dokumenty te potwierdzały wysokość dochodu skarżącej.

W ocenie referendarza, zasadne jest zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych. Z wskazanych oświadczeń i dokumentów wynika, że znajduje się ona złej sytuacji materialnej. Otrzymuje niewielką emeryturę oraz dodatki, które pozwalają jedynie na sfinansowanie jedynie podstawowych potrzeb. Nie jest zatem w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.