Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786258

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2014 r.
I SO/Wa 26/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Skiba (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi za nieprzekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącej - H.W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

H. W. skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek, w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), o ukaranie Prezydenta (...) grzywną wobec nieprzekazania do Sądu w ustawowym terminie 30 dni jej skargi na bezczynność tego organu w rozpoznaniu wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość (...) położoną przy ul. (...).

Pismem z dnia 10 listopada 2014 r. skarżąca cofnęła wniosek o wymierzenie grzywny Prezydentowi (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd chyba, że uzna, że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jednocześnie w myśl przepisu art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Dokonując oceny całokształtu sprawy Sąd doszedł do przekonania, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki niedopuszczalności cofnięcia wniosku o wymierzenie grzywny.

W tych okolicznościach Sąd uznał cofnięcie wniosku za dopuszczalne i wobec bezprzedmiotowości postępowania na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 64 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji, zaś w pkt 2 uwzględniając art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.