Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826683

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 września 2015 r.
I SO/Wa 14/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H. W. o wymierzenie Prezydentowi (...) grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanawia:

1.

wymierzyć Prezydentowi (...) grzywnę w wysokości 500 (pięćset) zł za niezastosowanie się do obowiązków wynikających z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

2.

zasądzić od Prezydenta (...) na rzecz skarżącego H. W. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

H. W., pismem z dnia 8 lipca 2015 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wymierzenie Prezydentowi (...) grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", za niezastosowanie się przez organ do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., tj. nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie w terminie trzydziestu dni skargi z dnia 28 stycznia 2015 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że skarga na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ul. (...), hip. nr (...) wpłynęła do organu w dniu 28 stycznia 2015 r. i do dnia wniesienia skargi do Sądu t.j. do 8 lipca 2015 r. Prezydent (...) nie przekazał skargi wraz z aktami sprawy Sądowi.

W odpowiedzi na wniosek organ wskazał, że skarga wraz z aktami sprawy przekazana została do Sądu przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 54 § 2 p.p.s.a. w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego obowiązkiem organu, za pośrednictwem którego czynność ta następuje, jest jej przekazanie sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia do organu. Zgodnie z art. 55 § 1 p.p.s.a. w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6, czyli do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Zaznaczyć trzeba, że grzywna wymierzana w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. ma charakter dyscyplinująco-restrykcyjny (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OZ 278/13). Wyłączną przesłanką jej orzeczenia jest niewypełnienie przez organ obowiązków z art. 54 § 2 p.p.s.a. w ustawowym terminie. Tym samym wywiązanie się przez organ z obowiązku określonego w art. 54 § 2 p.p.s.a. z uchybieniem terminu nie stanowi przeszkody do rozpoznania wniosku i wymierzenia organowi grzywny. Orzekając w przedmiocie wniosku, o którym mowa w art. 55 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględnia takie okoliczności, jak powód uchybienia terminu, zakres uchybionych obowiązków, czas przekroczenia terminu, a także czy organ wyjaśnił powody niedotrzymania terminu.

Zdaniem Sądu, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I SAB/Wa 558/15 Prezydent (...) nie wywiązał się należycie z obowiązku określonego w art. 54 § 2 p.p.s.a. Organ przekazał co prawda skargę z dnia 28 stycznia 2015 r. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy, jednakże nastąpiło to dopiero w dniu 12 sierpnia 2015 r. (przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2015 r.), a więc po ponad 6 miesiącach od dnia jej wniesienia. Jak wynika z analizy akt sprawy, przedmiotowa skarga wpłynęła do organu w dniu 28 stycznia 2015. Zauważyć przy tym trzeba, że udzielając odpowiedzi na wniosek o wymierzenie grzywny organ ograniczył się do wskazania, że skarga wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Sądu przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Przedstawione okoliczności zadecydowały o zasadności wniosku. Nie ulega wątpliwości, że Prezydent (...) uchybił obowiązkowi terminowego przekazania akt sprawy do Sądu. Organ nie wyjaśnił przy tym przyczyn takiego stanu rzeczy. Z przekazanych Sądowi akt i z pism organu nie wynika, aby zaistniały jakiekolwiek nadzwyczajne sytuacje, które usprawiedliwiałby niemożność przekazania akt w terminie określonym w art. 54 § 1 p.p.s.a.

| Mając powyższe na uwadze, a także uwzględniając fakt, że mimo iż z przekroczeniem terminu, akta sprawy wraz z odpowiedzią na skargę |

|zostały jednak przekazane do Sądu, Sąd uznał, że kwota 500 zł będzie odpowiednią do stopnia popełnionych naruszeń sankcją finansową. |

|Z tych względów, Sąd na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji. O zwrocie na rzecz skarżących kosztów postępowania |

|sądowego orzeczono na podstawie art. 200 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. |

| |

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.