Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826682

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 września 2015 r.
I SO/Wa 10/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2015 r. sygn. akt I SO/Wa 10/15, wydanego w sprawie ze skargi M. K. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia:

1.

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2015 r. sygn. akt I SO/Wa 10/15, w ten sposób, że w wierszach od 13 do 16 od góry sentencji postanowienia zamiast " 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2 zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącej M. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi" winno być " umorzyć postępowanie sądowe."

2.

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską zawartą w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2015 r. sygn. akt I SO/Wa 10/15, w ten sposób, że w wierszach od 25 do 27 od góry uzasadnienia postanowienia zamiast " Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a." winno być " Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia."

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym, sprostowanie niedokładności (nieścisłości) może obejmować właściwe oznaczenie stron czy też dokładne wymienienie podmiotów postępowania lub pełnej ich nazwy (por. wyrok SN z dnia 18 czerwca 1998 r., II CKN 817/97, OSNC 1999, Nr 1, poz. 16). Ponadto, mówiąc o błędzie pisarskim należy mieć na uwadze widoczne, wbrew zamierzeniom Sądu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylną pisownię, błąd gramatyczny albo niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów.

Mając powyższe na uwadze należało uznać, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała podstawa do sprostowania sentencji i uzasadnienia postanowienia z dnia 17 lipca 2015 r., albowiem z akt sądowych sprawy jednoznacznie wynika, że postanowienie to zawiera oczywistą omyłkę pisarską polegającą na niezasadnym orzeczeniu o zwrocie kwoty 100 zł tytułem uiszczonego wpisu od skargi, bowiem jak wynika z akt sądowych sprawy kwota 100 zł stanowiąca wpis nie została uiszczona przez skarżącą w niniejszej sprawie.

W tej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.