Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777660

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2015 r.
I SO/Wa 10/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącej M. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 maja 2015 r. M. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę o wymierzenie Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a.

Pismem z dnia 9 lipca 2015 r. skarżąca cofnęła skargę w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) powoływana dalej jako: p.p.s.a. "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności". Działanie takie wywołuje skutek określony w art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę", przy czym postanowienie o umorzeniu może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

Powyższe wskazuje zatem, iż cofnięcie skargi należy uznać za skuteczne jeżeli decyzje lub postanowienia podlegające kontroli sądowoadministracyjnej nie są obciążone wadami kwalifikowanymi uzasadniającymi stwierdzenie ich nieważności, a cofnięcie skargi nie jest ukierunkowane na obejście prawa.

Taka sytuacja w niniejszej sprawie w ocenie Sądu nie zachodzi. Z treści pisma skarżącego z dnia 9 lipca 2015 r. wynika, iż wolą skarżącej jest zakończenie postępowania sądowoadministracyjnego poprzez cofnięcie skargi.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.