Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1946693

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 21 grudnia 2015 r.
I SO/Op 6/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Gocki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A Spółki z o.o. w (...) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 17 września 2015 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Opolu z dnia 16 grudnia 2015 r. sygn. akt I SO/Op 6/15, w ten sposób że w miejsce słów "Dyrektora Izby Celnej w Opolu" wpisać słowa "Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu".

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści przepisu art. 156 § 1 w zw. z art. 166 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej jako "ustawa p.p.s.a.", Sąd może z urzędu sprostować w postanowieniu niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Z akt sprawy wynika jednoznacznie, że w sentencji postanowienia Sądu z dnia 16 grudnia 2015 r. sygn. akt I SO/Op 6/15 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi zawarto oczywistą omyłkę pisarską polegającą na tym, że błędnie wpisano jako organ Dyrektora Izby Celnej Opolu, zamiast Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.