Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509818

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 czerwca 2018 r.
I SO/Łd 6/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Tomasz Naraziński po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie, która ma się toczyć ze skargi S. B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr UNP: (...) w przedmiocie: określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2011 postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 maja 208 r. S. B. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie, która ma dotyczyć skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2011. Skarżący podał, że wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 372.474 zł.

Skarżący oświadczył, że nie posiada nieruchomości, oszczędności ani przedmiotów o wartości powyżej 5.000 zł. Ponadto oświadczył, że jest właścicielem Spółki z o.o. A., która nie prowadzi aktualnie żadnych transakcji, a cały jej majątek i rachunki bankowe jest zajęty przez bank oraz urząd skarbowy. Zobowiązania spółki przekraczają wartość jej majątku.

Według oświadczenia skarżący mieszka z rodzicami. Zajmuje nieodpłatnie jeden pokój. Ponosi koszty z tytułu dostawy mediów.

Źródłem utrzymania skarżącego jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Spółce z o.o. B., w wysokości 1.530 zł.

Wnioskodawca wymienił następujące zobowiązania i wydatki stałe: alimenty - 500 zł, jedzenie - 500 zł, odzież - 200 zł, komunikacja - 100 zł, leki - 30 zł, środki czystości - 50 zł i inne wydatki - 150 zł.

W załączniku do wniosku wnioskodawca podał, że Spółka A. prowadziła działalność do roku 2015. W roku 2016 został odwołany zarząd spółki, a z uwagi na zły stan finansów spółki nikt nie chce się podjąć pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki, mimo że wnioskodawca ogłaszał konkurs na to stanowisko. Z uwagi na brak zarządu spółka nie złożyła zeznania podatkowego za lata 2017-2018.

Do wniosku dołączono wypis z księgi wieczystej, dotyczący według oświadczenia nieruchomości należącej do Spółki A., na dowód że zobowiązania spółki przewyższają wartość jej majątku.

Ponadto do wniosku dołączono: wyciąg z rachunku bankowego spółki, zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez wnioskodawcę w roku 2017 (bez dowodu, że zostało złożone do organu podatkowego), tytuł wykonawczy wydany na wniosek Spółki z o.o. C., dowód wypłaty wnioskodawcy wynagrodzenia za kwiecień 2018 r. przez Spółkę B., porozumienie między wnioskodawcą a J. U., co do wysokości alimentów, które wnioskodawca zgodził się płacić na rzecz małoletniego syna, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez Spółkę A. w roku 2015, wyciągi z rachunku osobistego wnioskodawcy.

W odpowiedzi na zarządzenie referendarza wzywające wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy, wnioskodawca podał, że mimo iż zamieszkuje nieodpłatnie w domu należącym do rodziców, to nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, w związku z czym dochody rodziców nie mają wpływu na jego sytuację materialną. Według oświadczenia wnioskodawcy jego matka osiąga dochód z emerytury w wysokości 17.000 zł (brutto), natomiast ojciec prowadzi działalność gospodarczą i uzyskuje z niej dochód w wysokości 44.000 zł (brutto).

Wnioskodawca wyjaśnił też że lokal położony w Ł. przy ul. A., wymieniony jako miejsce zamieszkania w wyciągach z jego osobistego rachunku bankowego, należał do jego przyjaciela. Wnioskodawca mieszkał w nim w latach 2014-2015 do czasu gdy ów przyjaciel sprzedał mieszkanie. Oświadczył, że nie poinformował banku o zmianie miejsca zamieszkania ponieważ nie korzysta z tego rachunku.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.).

W myśl art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

W rozpoznawanej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Stosownie do art. 246 § 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie referendarza wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie.

Podejmując powyższą ocenę referendarz wziął pod uwagę przede wszystkim wysokość bieżących dochodów skarżącego. Według złożonego oświadczenia oraz wyciągu z listy płac wynika, że wnioskodawca uzyskuje dochód z umowy o pracę w wysokości 1.530 zł miesięcznie.

Biorąc pod uwagę, że wskazana przez skarżącego wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 372.474 zł, to wpis od skargi wyniesie, zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) - 1% tej kwoty czyli 3.725 zł. Przewyższa zatem dwumiesięczne wynagrodzenie skarżącego.

Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o. A., której kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł. Według złożonego oświadczenia na spółce ciążą zobowiązania o wartości przekraczającej jej aktywa. Spółka jest zadłużona wobec organów podatkowych, banku i innych przedsiębiorców. Ponadto spółka od kilka lat nie prowadzi działalności gospodarczej, co znajduje potwierdzenie w załączonych do wniosku wyciągach z rachunku bankowego, z których wynika, że spółka nie dokonuje żadnych transakcji.

Biorąc pod uwagę, że aktualne dochody skarżącego nie wystarczają na poniesienie kosztów sądowych, zaś majątek spółki należącej do wnioskodawcy jest obciążony zobowiązaniami w stopniu przewyższającym jej majątek, referendarz sądowy na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowił uwzględnić wniosek w całości.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.