Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1616400

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 grudnia 2013 r.
I SO/Gd 4/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Rynduch-Szczawińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. F. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi G. F. o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2009 r. o sygn. akt II FSK 1914/07 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym wyrokiem z dnia 25 marca 2009 r., II FSK 1914/07, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną G. F. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2007 r., I SA/Gd 388/07, w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu.

W toku powyższego postępowania sądowego prawomocnym postanowieniem z dnia 29 maja 2007 r. referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przyznano skarżącemu G. F. prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

W sprawie ze skargi o wznowienie ww. postępowania sądowego skarżący ponownie wniósł o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Zgodnie z uchwałą NSA w składzie 7 sędziów z dnia 2 grudnia 2010 r. sygn. akt II GPS 2/10 prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub ustanowienia adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) przyznane stronie w sprawie ze skargi, na podstawie art. 244 i art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami, obejmuje postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie.

Powyższe oznacza, że skoro skarżący został zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu, to nie ma obowiązku ich uiszczania również w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie.

W konsekwencji wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych należało uznać za bezprzedmiotowy i umorzyć postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Poz. 270 z późn. zm.), o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.