Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008011

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 26 listopada 2015 r.
I SO/Bd 9/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Mariusz Pawełczak po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym postanowił: 1. zwolnić skarżącego od kosztów sądowych, 2. ustanowić adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł na urzędowym formularzu PPF o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Skarżący oświadczył, że nie posiada oszczędności, nieruchomości oraz przedmiotów wartościowych. Utrzymuje się z zasiłku pielęgnacyjnego oraz zasiłku stałego wypłacanych w łącznej kwocie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej zwana p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W ocenie orzekającego wnioskodawca spełnia przesłanki, o których mowa w powyższym przepisie. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, że skarżący prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Nie posiada żadnego majątku. Utrzymuje się z pomocy społecznej.

Z tych powodów na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.