Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 października 2005 r.
I SAB/Wr 9/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Ludmiła Jajkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. w sprawie nie przystąpienia do ponownego rozpatrzenia żądania rozliczenia postępowania egzekucyjnego i zwrotu nienależnie pobranych kosztów egzekucyjnych zgodnie z postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej we W. OZ w L. nr (...) postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 czerwca 2005 r. za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. T. K. wniósł skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Pismem z dnia 28 lipca 2005 r. - doręczonym w dniu 11 sierpnia 2005 r. - skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Wezwanie to zawierało pouczenie, iż usunięcie tego braku winno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący jednak wpisu sądowego nie uiścił.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis sądowy, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.