I SAB/Wr 423/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3149008

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2021 r. I SAB/Wr 423/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Kieres.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Y. K. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Y.K. (dalej jako Skarżący) wniósł skargę na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zarządzeniem z 9 listopada 2020 r. Przewodniczący Wydziału I wezwał Skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi, w wysokości 100,00 zł (sto złotych 00/100), w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone Skarżącemu 23 listopada 2020 r. (vide k. 23 akt sądowych). Z akt sądowych wynika, że sprawa w zakreślonym terminie nie została opłacona (vide k. 25 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej jako: p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Stosownie zaś do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sądowych wynika, że wezwanie do uzupełnienia braku fiskalnego skargi zostało doręczone 23 listopada 2020 r. (k. 23 akt sądowych), a zatem termin do uzupełnienia tego braku skargi upływał z dniem 30 listopada 2020 r. Termin ten upłynął bezskutecznie - wpis od skargi nie został uiszczony.

Z uwagi na przytoczone okoliczności, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.